eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzemień › Dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej szkołyOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej szkoły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W RZEMIENIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 243

1.5.2.) Miejscowość: Rzemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7748130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckr@rzemien.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr.rzemien.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej szkoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d6faf78-d234-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew Woźniak,
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: zs_rcku@poczta.onet.pl oraz nr telefonu 32 331
48 08, 502 552 894;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część nr 1 obejmuje dostawę następującego wyposażenia:
- weterynaryjny analizator biochemiczny,
- analizator do badania ogólnego moczu,
- weterynaryjny analizator hematologiczny,
- klatka Kennelowa duża rozmiar XXL,
- klatka Kennelowa rozmiar M,
- książki weterynaryjne,
- lodówka,
- maszynka przewodowa do strzyżenia zwierząt,
- maszynka silnikowa do strzyżenia zwierząt,
- mikropipeta automatyczna,
- monitor weterynaryjny,
- skaler ultradźwiękowy LED,
- trenażer do nauki cewnikowania psa,
- ultrasonograf weterynaryjny przenośny,
- wirówka laboratoryjna,
- zestaw dentystyczny dla psów i kotów duży,
- zestaw do kastracji psów i kotów
- zestaw sekcyjny weterynaryjny,
- aparat do magnetoterapii,
- aparat do stosowania fali uderzeniowej,
- bakterie – 24 preparaty na szkiełkach mikroskopowych,
- kamera mikroskopowa,
- lampa wooda,
- mikroskop dla uczniów do pracowni weterynaryjnej,
- mikroskop pokazowy z możliwością przeniesienia obrazu na duży ekran,
- aparat SIRIO – do głębokiej stymulacji kawitacyjnej,
- urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa, terapii ultradźwiękowej i ultrafonoforezy,
- parazytologia – preparaty na szkiełka mikroskopowe,
- preparaty na szkiełka – histologia zwierząt domowych i hodowlanych dla medycyny weterynaryjnej,
- preparaty na szkiełka – histologia zwierząt domowych i hodowlanych dla medycyny weterynaryjnej,
- stół weterynaryjny z elektryczną regulacją wysokości,
- waga platformowa dla zwierząt z matą antypoślizgową;
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale III SWZ oraz spełniającego wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty oferowanego wyposażenia wraz z kosztami związanymi z transportem, ubezpieczeniem, dostawą oraz koszty wynikające z udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający zastrzega, iż wyposażenie (wszystkie produkty) będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznakowanie CE.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów, wagi i parametrów produktów będących przedmiotem dostawy w zakresie +/- 5 %.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

39300000-5 - Różny sprzęt

22110000-4 - Drukowane książki

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

33721200-2 - Maszynki do golenia

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

33131152-7 - Skalery dentystyczne

33141200-2 - Cewniki

34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria

33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

33191100-6 - Urządzenia sterylizujące

33141620-2 - Zestawy medyczne

33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

38519000-6 - Różne kompozycje do mikroskopów

38519320-5 - Przystawki wideo do mikroskopów

38510000-3 - Mikroskopy

33158210-7 - Stymulatory

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33158200-4 - Urządzenia do elektroterapii

33192200-4 - Stoły medyczne

42923110-6 - Wagi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryterium „Cena”
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
C = [Cmin / Co] x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł)
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł)
2. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Kryterium „Okresu gwarancji i rękojmi” na przedmiot zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi (24 miesiące) otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi (48 miesięcy) otrzyma 40 pkt.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.
Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 24 miesiące i krótszy niż 48 miesięcy otrzymają punkty obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = [Go / Gmax] x 40 pkt
gdzie:
G – punktacja którą należy wyznaczyć
Go – okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy) w ofercie ocenianej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy) spośród złożonych ofert
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P = C + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;
Z - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Część nr 2 obejmuje dostawę następującego wyposażenia:
- fantom psa do bandażowania,
- zaawansowany fantom psa do RKO;
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale III SWZ oraz spełniającego wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty oferowanego wyposażenia wraz z kosztami związanymi z transportem, ubezpieczeniem, dostawą oraz koszty wynikające z udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający zastrzega, iż wyposażenie (wszystkie produkty) będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznakowanie CE.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów, wagi i parametrów produktów będących przedmiotem dostawy w zakresie +/- 5 %.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryterium „Cena”
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
C = [Cmin / Co] x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł)
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł)
2. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Kryterium „Okresu gwarancji i rękojmi” na przedmiot zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi (24 miesiące) otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi (48 miesięcy) otrzyma 40 pkt.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.
Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 24 miesiące i krótszy niż 48 miesięcy otrzymają punkty obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = [Go / Gmax] x 40 pkt
gdzie:
G – punktacja którą należy wyznaczyć
Go – okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy) w ofercie ocenianej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy) spośród złożonych ofert
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P = C + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;
Z - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 5.6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 2 powyżej stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.5 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1)Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
2)Zmiany poszczególnych pozycji sprzętu objętego umową:
a) gdy przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku pod warunkiem, że sprzęt/wyposażenie zamienne będzie równoważny z wymaganym przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia oraz że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu lub b) w każdym czasie kiedy Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu sprzęt/wyposażenie zamienne o parametrach lepszych aniżeli zaoferowany w ofercie, pod warunkiem, że warunki gwarancji nowego sprzętu nie ulegną pogorszeniu oraz cena jednostkowa nie ulegnie podwyższeniu,
c) w sytuacji rezygnacji z dostarczenia poszczególnych pozycji sprzętu/wyposażenia – w każdym czasie na wniosek Zamawiającego;
3)Zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku dokonania w umowie zmian, o których mowa w ust. 2;
4) Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
5)Innych postanowień umowy, gdy ich zmiana będzie niezbędna do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany adresu mailowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy. W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem ważności i skuteczności złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony mailem.
4. Zmiany Umowy wynikające z ust. 1 pkt 2 lit. c nie mogą ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 50% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW;
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.