eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadań: cześć 1: Budowa wiatrołapu w budynku UMT cześć 2: Termomodernizacja budynku UMTOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadań:
cześć 1: Budowa wiatrołapu w budynku UMT
cześć 2: Termomodernizacja budynku UMT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiir@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadań:
cześć 1: Budowa wiatrołapu w budynku UMT
cześć 2: Termomodernizacja budynku UMT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2919576f-c94b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -dokumentacje (6 postępowań)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl
.2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Kamila Góral za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla
Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 5. Zamawiający określa dopuszczalne
formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl. Rejestracja
Wykonawcy odbywa się automatycznie. 7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE"
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 11. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej – Platformie e-Zamawiający. 12. Zamawiający może w
uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na Platformie e-Zamawiający. 13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel. 56 611 8802, e-mail: iod@um.torun.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. – PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 30/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadania:
Budowa wiatrołapu w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu.
2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:
- Budynek UMT przy ul. Batorego 38/40 zlokalizowany jest na działkach nr 171/1, 171/2
z obrębu 48. Obiekt niepodpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem użytkowym. Teren pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1559.
- Lokalizację wiatrołapu przewiduje się wykonać przy ścianie szczytowej od strony południowej przy szybie windowym. Propozycję usytuowania wiatrołapu przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającego, Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia, Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W ramach prac projektowych należy ponadto przystosować niezbędne pomieszczenia w budynku dla zapewnienia komunikacji z wiatrołapem oraz w razie konieczności wykonać zagospodarowanie terenu w obrębie zadania.
- Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać wymogi obowiązujących Regionalnych zasad
i standardów kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.
- W projektach należy zawrzeć analizę, o której jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
- Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.
Uwaga I:
W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego i drugiego.
3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
1) koncepcja architektoniczna usytuowania wiatrołapu (elewacje, rzuty, przekrój),
2) projekt budowlany składający się z następujących elementów:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego,
d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
3) inwentaryzacja obiektu do celów projektowych (w niezbędnym zakresie),
4) ocena stanu technicznego budynku (w tym, w razie potrzeby, niezbędne odkrywki),
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże),
6) przedmiar robót,
7) kosztorys inwestorski,
8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,
9) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,
10) całość opracowań przedmiotu umowy także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj.: wykonanie projektów zamiennych do opracowań wskazanych w pkt 1.2.2. ppkt 1-2) SWZ albo zmiany i aktualizacji opracowań o których mowa w pkt.1.2.2. ppkt od 3 do 10 SWZ.
Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 12 tygodni od zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć:
1 626,02 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie międzybranżowych prac projektowych- minimum 1 realizacja, pod rygorem odrzucenia oferty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Młodzieżowej 31 w Toruniu.
2. . Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:
- Budynek UMT przy ul. Młodzieżowej 31 zlokalizowany na działce 545/8 z obrębu 10 jest obiektem 4 – kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy – 435,00 m2, kubatura - 6548,00 m3.
- Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 641/2000 R z dnia 30 listopada 2000 r. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.
- Audyt energetyczny powinien zawierać:
a) analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, efektywność kosztową projektu oraz ilość produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, ilość produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych itp.,
b) zbiorcze tabelaryczne zestawienie faktur za energię wykorzystaną na potrzeby cieplne i zużycia energii elektrycznej lub dane na podstawie których audytor oszacował zapotrzebowanie budynku na energię cieplną i elektryczną (jeśli będą dostępne),
c) przewidywać i określać sposób pomiaru pobranej przez budynek energii, uzyskanej z odnawialnych źródeł energii ciepła i/lub energii elektrycznej tak, aby można było monitorować efekt energetyczny i ekologiczny dla przeprowadzonej modernizacji.

- Projekt termomodernizacji budynku powinien obejmować m.in.:
a) docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w części niepodpiwniczonej docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu),
b) docieplenie stropodachu,
c) wymianę stolarki okiennej wraz z ewentualnym zmniejszeniem powierzchni okien oraz wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej (poza witryną szklaną wejścia głównego do budynku, która została wymieniona w 2022 r.),
d) wymianę parapetów, obróbek blacharskich, wymianę/ naprawę rynien i rur spustowych,
e) naprawę naświetlaczy piwnicznych,
f) wymianę lub naprawę instalacji odgromowej,
g) modernizację wejść do budynku (zadaszenia, schody, balustrady),
h) wykonanie nowej opaski wokół budynku wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektu,
i) modernizację systemu grzewczego: wewnętrzna instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym (poprzedzić analizą możliwości wykorzystania istniejącego węzła),
j) ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła,
k) konieczność uzgodnienia modernizacji węzła cieplnego z PGE Toruń S.A.,
l) instalację paneli fotowoltaicznych z opomiarowaniem i sterowaniem wraz z podłączeniem do istniejących instalacji w obiekcie.
- Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być zgodne z audytem energetycznym objętym przedmiotem zawartym we wzorze umowy.
- Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać wymogi obowiązujących Regionalnych zasad
i standardów kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.
- W projektach należy zawrzeć analizę, o której jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
- Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.

Uwaga I:
W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego i drugiego.
3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
1) audyt energetyczny,
2) projekt budowlany składający się z następujących elementów:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego,
d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
3) inwentaryzacja obiektu do celów projektowych, w tym inwentaryzacja instalacji,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże),
5) przedmiar robót,
6) kosztorys inwestorski,
7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,
8) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,
9) całość opracowań przedmiotu zamówienia także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj.: wykonanie projektów zamiennych do opracowań wskazanych w pkt 1.3.2. ppkt 1-2) SWZ albo zmiany i aktualizacji opracowań o których mowa w pkt 1.3.2. ppkt od 3 do 9 SWZ.
Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 12 tygodni od zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć:
6 504,06 zł netto . Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie międzybranżowych prac projektowych (D) 40% - minimum 1 realizacja, pod rygorem odrzucenia oferty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
3. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
4. Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy)
5. zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
6. Formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. b) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie:
a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania,
b) w przypadku, gdy nastąpi uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
c) w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas realizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach odrębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
d) w przypadku wydłużających się nie z winy Wykonawcy procedur uzgadniania dokumentacji z podmiotami bądź osobami fizycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania (np. z organami administracji, gestorami mediów),
e) w przypadku przedłużającej się procedury odbioru lub zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, w tym w związku ze zgłoszeniem przez Zamawiającego uwag i propozycji zmian do koncepcji architektonicznej, w której nie stwierdzono wad,
4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji Stron,
5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 wzoru umowy , z przyczyn niezależnych od obu Stron,
6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 1 ust. 9 i w § 6 ust. 1-2 wzoru umowy, na osoby o nie gorszym doświadczeniu zawodowym,
7) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii, pandemii, wojną, mobilizacją, działaniami wojennymi wroga, rekwizycją, embargiem, zarządzeniem władz, powodzią, trzęsieniem ziemi, huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie przed-miotu, terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy.

Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zapisów dotyczących zmian do umowy:
część 2
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie:
a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania,
b) w przypadku, gdy nastąpi uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,
c) w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas realizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach odrębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
d) w przypadku wydłużających się nie z winy Wykonawcy procedur uzgadniania dokumentacji z podmiotami bądź osobami fizycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania (np. z organami administracji, gestorami mediów),
e) w przypadku przedłużającej się procedury odbioru przez Zamawiającego audytu energetycznego.
4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji Stron,
5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od obu Stron,
6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 1 ust. 9 i w § 6 ust. 1-2 wzoru umowy, na osoby o nie gorszym doświadczeniu zawodowym,
7) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii, pandemii, wojną, mobilizacją, działaniami wojennymi wroga, rekwizycją, embargiem, zarządzeniem władz, powodzią, trzęsieniem ziemi, huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie przed-miotu, terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy.

Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.