eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki i wodzidła budowlanegoOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki i wodzidła budowlanego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zapopradzie sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381109894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 128

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 471-41-97

1.5.8.) Numer faksu: 18 471-40-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zapopradzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zapopradzie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacja i sport oraz budownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki i wodzidła budowlanego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1571a500-ce2e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1571a500-ce2e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@zapopradzie.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna, tel. 18 471 41 97, adres e-mail: sekretariat@pgk-muszyna.pl;
b) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie - iod@pgk-muszyna.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: Z.271.1.2023 – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki i wodzidła budowlanego” prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa używanej koparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem i wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej SWZ, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz projektowanymi postanowieniami umowy, a także przy dołożeniu należytej staranności.
3. Szczegółowe wymagania, zakres zamówienia i obowiązków oraz warunki realizacji określają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 7a do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a do SWZ.
4. W ramach każdej z dwóch części niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do dostawy w/w maszyn środkami transportu Wykonawcy lub wyspecjalizowanego przewoźnika. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca jego odbioru u Zamawiającego. Dostawa w/w maszyn odbędzie się do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem: ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował analogicznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 kryterium:
Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 100 %.
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryterium
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Punkty przyznawane za kryterium „cena oferty” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100. Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa używanego wozidła budowlanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem i wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszej SWZ, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz projektowanymi postanowieniami umowy, a także przy dołożeniu należytej staranności.
3. Szczegółowe wymagania, zakres zamówienia i obowiązków oraz warunki realizacji określają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 7b do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1b do SWZ.
4. W ramach każdej z dwóch części niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do dostawy w/w maszyn środkami transportu Wykonawcy lub wyspecjalizowanego przewoźnika. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca jego odbioru u Zamawiającego. Dostawa w/w maszyn odbędzie się do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem: ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował analogicznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 kryterium:
Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – 100 %.
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryterium
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Punkty przyznawane za kryterium „cena oferty” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100. Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy Pzp, tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Szczegółowe informacje są zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla poszczególnej części zamówienia w formie w elektronicznej, tj. opatrzoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1799, z późn. zm.).
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - o ile dotyczy,
3) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Szczegółowe informacje są zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
2) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
3) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść załącznika nr 4 do SWZ.
4) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4) lit. a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w rozdziale 9 SWZ.
6) Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa rozdziale 6 SWZ.
8) Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 6 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 7 SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale 9 SWZ w sposób i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7a do SWZ dla zadania nr 1 do SWZ oraz załączniku nr 7b dla zadaniu nr 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7a do SWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 7b do SWZ dla zadania nr 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: „ustawa”) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.