eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców DPS.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców DPS.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 45

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322215362

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsorzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsorzesze.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców DPS.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0eb6098-ce08-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021310/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców DPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0eb6098-ce08-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0eb6098-ce08-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (dalej jako „Platforma”) pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452),
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w Dziale V, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

pozostałe informacje w sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1 Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Orzeszu, ul. Traugutta 45 reprezentowany przez Dyrektora Domu
1.2 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Mirela Filipiak, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- adres poczty elektronicznej biuro@dpsorzesze.pl
- pod numer telefonu 32 22-15-362;
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu’
1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo-księgową;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 27 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FK.261.1.2023.MA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
2. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w DPS. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach:
a) dieta podstawowa – 54 osoby
b) dieta lekkostrawna- 19 osób
c) dieta z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych – 3 osoby
d) dieta purynowa – 1 osoba
e) dieta wrzodowa – 4 osoby
f) dieta wątrobowa - 1 osoba
g) dieta małosolna – 1 osoba
h) dieta wysokobiałkowa – 1 osoba
i) dieta niskolaktozowa – 2 osoby
j) dieta niskofenyloanalinowa – 1 osoba
k) dieta cukrzycowa – 2 osoby
l) dieta hypocholesterolowa – 1 osoba
3. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia i świadczenia usługi:
4.1. Posiłki dla mieszkańców winne być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.:
a) śniadanie na godzinę 7.30 - 8.00
b) obiad na godzinę 12.00 – 12.30
c) kolację Wykonawca przywozi wraz z obiadem.
4.2. Dzienna ilość posiłków 3 x 90 porcji
w sytuacjach szczególnych ilość posiłków może ulec zmianie np. w przypadku wyjazdu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny lub do innych miejsc (szpital, wycieczki itp.). W takich sytuacjach Zamawiający ma prawo zrezygnować z posiłku lub zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw. Zmiany zakresu usług i wynagrodzenia dotyczące w/w sytuacji zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiącym załącznik do SWZ
4.3. Wyżywienie dotyczy wszystkich dni w tygodniu.
4.4. Na całodzienne wyżywienie składają się:
4.4.1. Śniadanie wraz z napojami:
a) zupa mleczna w termosie dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) - niesłodzona
b) chleb krojony oraz masło dla każdego zespołu oddzielnie – zgodnie w wykazem poniżej:
Zespół I – 2 kostki masła – 1 wek + 1 graham + 1 pszenny
Zespół II – 5 kostek masła – 2 weki + 2 grahamy + 4 pszenne
Zespół III – 4 kostki masła – 2 weki + 1 pszenny + 4 pełnoziarniste
Zespół IV– 5 kostek masła – 2 weki + 2 grahamy + 4 pszenne
Zespół V – 4 kostki masła – 2 weki + 2 pełnoziarniste + 4 pszenne
HOSTEL – 4 kostki masła – 2 weki + 2 grahamy + 3 pszenne
- gramaż pieczywa:
Weki – według standardów sprzedaży pieczywa
Graham, pełnoziarnisty – nie mniej niż 500 g
Pszenny – nie mniej niż 800 g
– wykaz masła oraz pieczywa – podana ilość dotyczy śniadania oraz kolacji, którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz ze śniadaniem
- wszystkie chleby muszą być krojone, w pierwszym dniu ważności do spożycia, data ważności musi być potwierdzona etykietą
c) masło o zawartości tłuszczu minimum 82%, musi być w oryginalnym opakowaniu min. 200 g kostka, tak aby Zamawiający mógł sprawdzić zawartość tłuszczu.
d) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie
e) do każdego śniadania obowiązkowo warzywa np. pomidor, ogórek, rzodkiewka itd.
f) do każdego śniadania obowiązkowo 3 kg cukru (0,5 kg na każdy zespół, Zamawiający sam dokona podziału)
g) jeden raz w tygodniu musi być ciepłe śniadanie, np. ciepła kiełbasa, jajecznica itd.
h) napoje gorące typu herbata, kawa, kakao dla każdego zespołu oddzielnie - niesłodzone
4.4.2. Obiad – diety jak w pkt 3
a) pierwsze danie - zupa w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów)
b) drugie danie - w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów)
c) do każdego obiadu obowiązkowo owoc, dla każdego mieszkańca bez względu na rodzaj diety
d) kompot
4.4.3. kolacja dostarczana łącznie z obiadem (oprócz masła i chleba, które są dostarczane
przy śniadaniu)
a) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie
b) napoje typu herbata, kawa, kakao - niesłodzone
c) raz w tygodniu musi być ciepła kolacja np. bigos, leczo, bogracz, kiełbasa na gorąco itd. (w innym dniu niż ciepłe śniadanie), ponieważ kolacja jest przywożona z obiadem podgrzanie kolacji jest w gestii Zamawiającego. Waga porcji minimum 200 g.
4.5. Zamawiający wymaga zachowania gramatury poniższych produktów na talerzu w granicach:
a) zupa mleczna 250 ml
b) wędlina i wyroby wędliniarskie nie mniej niż 100 g na osobę – dopuszcza się podanie raz w tygodniu wędliny podrobowej, wędliny typu mielonka, dopuszcza się również raz w tygodniu wędlinę typu parówka na gorąco, w pozostałe dni zawartość mięsa w wędlinie nie może być mniejsza niż 85%
c) sałatki (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
d) twarogi (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
e) konserwa rybna nie mniej niż 1 puszka na osobę (150-170 g)
f) makrela wędzona 1 szt. (150-200 g) na osobę
g) ser żółty nie mniej niż 100 g na osobę
h) produkty podawane w zestawie np.: ser-wędlina gramatura dostosowana
i) jajko nie mniej niż 2 sztuki na osobę
j) pasty (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
k) pasztet, ser topiony nie mniej niż 50 g na osobę
l) warzywa jako dodatek do śniadania 50 g na osobę
ł) napoje 400 ml - niesłodzone
m) zupy podawane do obiadu nie mniej niż 0,3 litra na osobę
n) owoc lub owoce nie mniej niż 200 g
o) mięso gotowe do spożycia nie mniej niż 150 g na osobę
p) ryba (filet) gotowa do spożycia nie mniej niż 200 g na osobę – bez ości
r) surówki do obiadu nie mniej niż 150 g na osobę
s) ziemniaki gotowe do spożycia nie mniej niż 300 g na osobę
t) inne potrawy gotowe do spożycia np. naleśniki, zapiekanka, pierogi, leczo itd. nie mniej niż 300 g na osobę
4.6. Śniadania, obiady i kolacje muszą być urozmaicone.
4.7. Minimum trzy razy w tygodniu powinien być obiad mięsny – wtorki, czwartki, niedziele (drób, wołowina, wieprzowina, cielęcina), mięso w postaci zmielonej jest dopuszczalne tylko 2x w tygodniu, a raz w tygodniu ryba (filet).
4.8. W niedzielę i święta musi być obiad mięsny typu pieczeń wieprzowa, rolada wołowa lub wieprzowa, kotlet wieprzowy.
4.9. Zamiennik ziemniaków typu kasza, makaron jest dopuszczalny raz w tygodniu.
4.10. Wykonawca zapewni raz w tygodniu (środa) herbatę 6 paczek po 50 szt każda (nie mogą to być granulki) oraz 18 kg cukru. Raz w miesiącu 6 paczek herbaty owocowej (2 środa miesiąca).
4.11. Wykonawca w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdorazowo do śniadania zapewni dodatkowo 5 litrów napoju (przegotowanej wody z sokiem lub wody mineralnej) na każdy zespół (6 zespołów).
4.12. Zgodnie z § 6 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 23 marca 2018 r., poz. 734) podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę, w związku z tym Wykonawca zapewni dodatkowo całodzienny dostęp do chleba, masła oraz dżemu lub pasztetu (chleb 1 szt./ a 1 kg ; masło 1 szt./ a 200 g ; dżem lub pasztet 1 szt./ a 250 g) na każde żądanie Zamawiającego, które będzie zgłaszane dzień wcześniej telefonicznie, faxem lub e-mailem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kc – cena – waga 60%
Ko – odległość od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego – waga 40%
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Sposób przyznania punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
3.1. Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)
Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone g. wzoru:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc
Kcn = (najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 60
3.2. Sposób oceny oferty w kryterium odległość(Ko)
Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
0 punktów – odległość wynosząca powyżej 80 km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego
20 punktów – odległość wynosząca powyżej 50 km do 80 km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego
40 punktów – odległość wynosząca mniej niż 50 km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego
Nie wpisanie żadnej odległości spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany wpisać odległość w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w sposób precyzyjny.
6. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium Kc
Kon – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium Ko
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami, Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Won = Kcn + Kon
Woo – wskaźnik oceny oferty
n– numer oferty
7. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w dziale IV sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenie wykonawcy.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
2.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeżeli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww rejestrów.
2.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.1.
2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
d) Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające do tych dokumentów.
3. Zapisy w pkt 2.2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzytysiącezłotych00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299 z póź. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Mikołowski Bank Spółdzielczy 89 8436 0003 0000 0026 7844 0006
Uwaga:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) Upływu terminu związania ofertą
2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz w pkt. Dział XIV SWZ.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zatrzymanie wadium:
10.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1342 z póź. zm.),
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:
a) Stawka całodziennego wyżywienia określona w § 4 ust. 2 podlega waloryzacji, gdy ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie na stronach stat.gov.pl wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za dany kwartał kalendarzowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższy niż 4,0%. Zwaloryzowana stawka całodziennego wyżywienia ma zastosowanie od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy 6%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia w terminie do 19.04.2023 r. do godziny 10:00. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących tylko do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
12.1. Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
1. Chrome 66.0 lub nowsza
2. Firefox 59.0 lub nowszy
3. Safari 11.1 lub nowsza
4. Edge 14.0 i nowsze
Albo
12.2 Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
12.3. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zamowienia@dpsorzesze.pl (nie dotyczy składania ofert). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.
16. Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest platforma e-Zamowienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.