eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552395521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdudzinska@szpital.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6629762-d109-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030384/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 pieluchomajtki dla dorosłych , dzieci i niemowląt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.elblag.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.elblag.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza
niż 56 KB/s; 2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym
Microsoft WindowsXP/Vista/Windows7/Windows 10; w przypadku komputera z systemem
operacyjnym Microsoft Windows 7/Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z
obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox
z
obsługąJavy,siła szyfrowania:128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym
MicrosoftWindows10przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą
Javy,siła szyfrowania:128 bit; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome,
Mozilla Firefox;4) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej
przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem
platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.,
podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie i
dokumenty o jakich mowa w Rozdziale X ust. 1 składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poprzez Platformę Zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny
przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE)2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 328800,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy, których szczegółowy opis, parametry oraz ilości zostały określone w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta
w ogólnym bilansie uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów podanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji dot. braków ilościowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji dot. wad jakościowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .
b. Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone Załączniku Nr 1 do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
c. Próbki w ilości po 2 sztuki, dla każdej pozycji z Załącznika Nr 1 do SWZ.

Uwaga!!!! wskazane aby w/w dokumenty były przez Wykonawcę oznaczone tzn. której pozycji dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .
2. Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone Załączniku Nr 1 do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
3.Próbki w ilości po 2 sztuki, dla każdej pozycji z Załącznika Nr 1 do SWZ.

Uwaga!!!! wskazane aby w/w dokumenty były przez Wykonawcę oznaczone tzn. której pozycji dotyczą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – wygenerowanym na platformie zakupowej. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) wypełniony Formularz ofertowy na druku Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ;
2) wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ;
5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);
7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Ofertę w części dotyczącej próbek należy złożyć do upływu terminu składania ofert na adres: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg. Część oferty w postaci próbek musi być złożona w zamkniętej kopercie lub kartonie, opisana: „Oferta (próbki) na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci” – znak sprawy 20/2022. Nie otwierać przed dniem 20.05.2022r. godz. 10.30. Oferta powinna zawierać sporządzony wykaz złożonych próbek z opisem do jakiej pozycji zostały złożone.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Ponadto, bezwzględnie wymagane jest, załączenie na platformie zakupowej dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w osobnym pliku niż dokumenty jawne – dotyczy to zarówno oferty jak i dokumentów / wyjaśnień składanych lub uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego. Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
13. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy reguluje paragraf 4 załącznika Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę pod adresem: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.