eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Kompleksowa usługa na realizację transportu obiektów oraz obsługi logistycznej na wystawę "Matejko. Malarz i historia"Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa usługa na realizację transportu obiektów oraz obsługi logistycznej na wystawę „Matejko. Malarz i historia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@mnk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155865

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00149687

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: 1 zamówienie obejmujące transport obiektów muzealnych lub dzieł sztuki wypożyczonych z kraju należącego do Unii Europejskiej do Polski lub z Polski do kraju należącego do Unii Europejskiej. Wartość ww. zamówienia musi wynosić, co najmniej 450 000,00 zł netto.
2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: co najmniej 2 osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie obsługi logistycznej transportów, z których jedna posiada doświadczenie w organizowaniu i nadzorowaniu co najmniej jednego międzynarodowego transportu obiektów muzealnych lub dzieł sztuki

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: 1 zamówienie obejmujące transport obiektów muzealnych lub dzieł sztuki wypożyczonych z zagranicy do Polski lub z Polski za granicę. Wartość ww. zamówienia musi wynosić, co najmniej 450 000,00 zł netto.
2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: co najmniej 2 osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie obsługi logistycznej transportów, z których jedna posiada doświadczenie w organizowaniu i nadzorowaniu co najmniej jednego międzynarodowego transportu obiektów muzealnych lub dzieł sztuki

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-03 10:00

Po zmianie:
2023-04-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-03 10:30

Po zmianie:
2023-04-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-02

Po zmianie:
2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.