eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Kompleksowa usługa na realizację transportu obiektów oraz obsługi logistycznej na wystawę "Matejko. Malarz i historia"Ogłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowa usługa na realizację transportu obiektów oraz obsługi logistycznej na wystawę „Matejko. Malarz i historia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mnk.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa usługa na realizację transportu obiektów oraz obsługi logistycznej na wystawę „Matejko. Malarz i historia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0386788-ca0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139285/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa usługa transportów krajowych i zagranicznych z montażem do wystawy: "Matejko. Malarz i historia"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149687

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-10/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 575000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi transportu obiektów oraz obsługi logistycznej, w tym celnej, na wystawę „Matejko. Malarz i historia”, obejmującej m.in.:
- zapewnienie odpowiednich skrzyń na obiekty i wymaganych opakowań,
- usługę specjalistycznego pakowania,
- krajowy transport samochodowy obiektów (skompletowanie wszystkich muzealiów)
- międzynarodowy samochodowy transport obiektów;
- obsługa celna,
- wniesienie i wyniesienie obiektów;
- konwój na terenie Polski,
- montaż i demontaż obiektów (demontaż dot. jedynie obiektów zagranicznych
i należących do Zamku Królewskiego w Warszawie),
2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport obiektów:
1) Krajowy na terenie Polski od wypożyczających do Krakowa i zwrotny z Krakowa do wypożyczających,
2) międzynarodowy z Chorwacji i Węgier do Polski i zwrotny z Polski do Chorwacji i Węgier.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 971700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 489540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RENESANS TRANS INTERNATIONAL EXHIBITIONS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5_|_2_|_4_|_2_|_7_|_7_|_2_|_7_|_3_|_7_

7.3.3) Ulica: Matuszewska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-876

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) Realizacja transportu Budapeszt-Kraków i zwrotny - Podwykonawca Hungart International fine shipping - Węgry
2) Realizacja transportu Zagrzeb-Kraków i zwrotny - Podwykonawca Kunsttrans - Chorwacja

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 489540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-29 do 2024-01-19

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.