eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OROgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Regionalny w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48566198307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/arimr

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


państwowa osoba prawna - agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66077c6f-9d59-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059969

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOR02.2619.01.2023.BL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w lokalnych systemach alarmowych oraz obsługą portierni w siedzibie Oddziału Regionalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395623,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395623,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 395623,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 012024273

7.3.3) Ulica: ul. Melomanów 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-712

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

dojazd grup interwencyjnych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459623,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-01 do 2025-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zaoferował następujące ceny:
Cena za całodobowy monitoring elektroniczny: 53 136,00 zł
Cena za obsługę portierni: 342 487,10 zł
Cena za 1 godzinę świadczenia usług (serwisu, naprawy, konserwacji, bieżących przeróbek w systemie alarmowych oraz systemie telewizji przemysłowej): 123,00 zł
Suma cen jednostkowych części niezbędnych do naprawy (zapewnienia sprawnego działania) systemu LSA lub systemu CCTV): 20 313,45 zł
Średni czas dojazdu załóg interwencyjnych do poszczególnych obiektów: 10 minut.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.