eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OROgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Regionalny w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48566198307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/arimr

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

państwowa osoba prawna - agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w LSA oraz obsługą portierni w siedzibie OR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66077c6f-9d59-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się na stronie:
https://platformazakupowa.pl//strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR02.2619.01.2023.BL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w lokalnych systemach alarmowych oraz obsługą portierni w siedzibie Oddziału Regionalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za obsługę portierni

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 godzinę świadczenia usług (serwisu, napraw, konserwacji, bieżących przeróbek)

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Suma cen podstawowych części systemu alarmowego lub systemu telewizji przemysłowej

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni czas dojazdu załóg interwencyjnych do obiektów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania PZP na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa,
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) przez Ministra właściwego ds. wewnętrznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada ww. koncesję i zrealizuje usługi, do realizacji których koncesja jest wymagana (w takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca planuje realizację zamówienia przy pomocy Podwykonawców – Wykonawca składa oświadczenie, iż Podwykonawcy również spełniają ww. warunek.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje, co najmniej 2 usługi, o wartości każdej z usług równej co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z podatkiem VAT. W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres wykonanej usługi do dnia składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika nr 3C do SWZ).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia ważnej koncesji
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej zgodnie
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) przez Ministra właściwego ds. wewnętrznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada ww. koncesję i zrealizuje usługi, do realizacji których koncesja jest wymagana (w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg Załącznika nr 5 do SWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca planuje realizację zamówienia przy pomocy Podwykonawców – Wykonawca składa oświadczenie, iż Podwykonawcy również spełniają ww. warunek.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda dostarczenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia wykazu wykonanych usług (wg Załącznika nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub powtarzających się są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę odrębnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.