eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6170ca1b-cc8d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129811/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Ubezpieczenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sum.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

3. Zamawiający informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załączniku nr 5 do SWZ.
4. Sposób dostępu do informacji poufnych oraz wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji:
4.1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących ubezpieczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zamieszczonych w załączniku nr 5 (5A-5E) do SWZ – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych – załącznik nr 6 do SWZ.
4.2. Informacje poufne, o którym mowa w ust. 3 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021, poz. 1130 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: dzp@sum.edu.pl lub przez platformę dostępną pod adresem https://sum.eb2b.com.pl.
4.4. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku.
4.5. Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
4.6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
4.7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 61 Pzp) wyłącznie za pośrednictwem Platformy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), pod adresem: https://sum.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 Pzp, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
-w formie elektronicznej - postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
-w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://tt.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie Zakupowej, według Instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
8. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę Zakupową plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB .
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
11. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 12 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający.
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl.
3. Inspektor ochrony danych osobowych w Nord Partner Sp. z o.o. - dane kontaktowe: odo@np.com.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzonego w trybie podstawowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane, w związku z realizacją postępowania, brokerowi ubezpieczeniowemu (Nord Partner sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Posiada Pani/Pan:
9.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
9.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
9.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
9.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora.
9.5 Nie przysługuje Pani/Panu:
9.5.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych,
9.5.2 prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9.5.3 prawo do sprzeciwu, o których mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/TP/40/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaje w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ cenę, tj. całkowitą wysokość składki ubezpieczeniowej za okres:
Części I, II i III zamówienia – 23 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym (na Część, na którą składa ofertę).
Cześć IV zamówienia – 24 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi oraz realizacji Umowy określonymi w SWZ (załącznik nr 4A do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ I zamówienia, załącznik nr 4B do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ II zamówienia, załącznik nr 4C do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ III zamówienia i załącznik nr 4D do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ IV zamówienia), w tym koszty likwidacji szkód, koszty dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej do Zamawiającego oraz doliczyć wszystkie inne elementy cenotwórcze, opłaty i podatki i inne składniki wpływające na ostateczną cenę związane z realizacją zamówienia niezbędnych do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
Wykonawca podaje w formularzu oferty stawki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mające zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych dla Części I i II, cenę za ubezpieczoną osobę dla części III oraz stawki/składki za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla części IV zamówienia.
Dla Części I, II i III zamówienia na cenę oferty powinna składać się suma:
za pierwszy (roczny) okres ubezpieczenia – ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części („cena roczna”), oraz
za drugi (11-miesięczny) okres ubezpieczenia – ilorazu ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części i liczby 12 przemnożonego przez liczbę 11.
Cena oferty dla każdej z Części I, II i III zamówienia obliczona zostanie według wzoru: cena oferty=cena roczna+((cena roczna)/12*11)

Dla Części IV zamówienia na cenę oferty powinna składać się dwukrotność ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaje w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ cenę, tj. całkowitą wysokość składki ubezpieczeniowej za okres:
Części I, II i III zamówienia – 23 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym (na Część, na którą składa ofertę).
Cześć IV zamówienia – 24 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi oraz realizacji Umowy określonymi w SWZ (załącznik nr 4A do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ I zamówienia, załącznik nr 4B do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ II zamówienia, załącznik nr 4C do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ III zamówienia i załącznik nr 4D do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ IV zamówienia), w tym koszty likwidacji szkód, koszty dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej do Zamawiającego oraz doliczyć wszystkie inne elementy cenotwórcze, opłaty i podatki i inne składniki wpływające na ostateczną cenę związane z realizacją zamówienia niezbędnych do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
Wykonawca podaje w formularzu oferty stawki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mające zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych dla Części I i II, cenę za ubezpieczoną osobę dla części III oraz stawki/składki za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla części IV zamówienia.
Dla Części I, II i III zamówienia na cenę oferty powinna składać się suma:
za pierwszy (roczny) okres ubezpieczenia – ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części („cena roczna”), oraz
za drugi (11-miesięczny) okres ubezpieczenia – ilorazu ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części i liczby 12 przemnożonego przez liczbę 11.
Cena oferty dla każdej z Części I, II i III zamówienia obliczona zostanie według wzoru: cena oferty=cena roczna+((cena roczna)/12*11)

Dla Części IV zamówienia na cenę oferty powinna składać się dwukrotność ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie NNW uczestników prac naukowo-badawczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaje w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ cenę, tj. całkowitą wysokość składki ubezpieczeniowej za okres:
Części I, II i III zamówienia – 23 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym (na Część, na którą składa ofertę).
Cześć IV zamówienia – 24 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi oraz realizacji Umowy określonymi w SWZ (załącznik nr 4A do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ I zamówienia, załącznik nr 4B do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ II zamówienia, załącznik nr 4C do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ III zamówienia i załącznik nr 4D do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ IV zamówienia), w tym koszty likwidacji szkód, koszty dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej do Zamawiającego oraz doliczyć wszystkie inne elementy cenotwórcze, opłaty i podatki i inne składniki wpływające na ostateczną cenę związane z realizacją zamówienia niezbędnych do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
Wykonawca podaje w formularzu oferty stawki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mające zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych dla Części I i II, cenę za ubezpieczoną osobę dla części III oraz stawki/składki za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla części IV zamówienia.
Dla Części I, II i III zamówienia na cenę oferty powinna składać się suma:
za pierwszy (roczny) okres ubezpieczenia – ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części („cena roczna”), oraz
za drugi (11-miesięczny) okres ubezpieczenia – ilorazu ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części i liczby 12 przemnożonego przez liczbę 11.
Cena oferty dla każdej z Części I, II i III zamówienia obliczona zostanie według wzoru: cena oferty=cena roczna+((cena roczna)/12*11)

Dla Części IV zamówienia na cenę oferty powinna składać się dwukrotność ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaje w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ cenę, tj. całkowitą wysokość składki ubezpieczeniowej za okres:
Części I, II i III zamówienia – 23 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym (na Część, na którą składa ofertę).
Cześć IV zamówienia – 24 miesięcy zamówienia podstawowego w PLN, zgodną ze Szczegółowym formularzem cenowym.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi oraz realizacji Umowy określonymi w SWZ (załącznik nr 4A do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ I zamówienia, załącznik nr 4B do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ II zamówienia, załącznik nr 4C do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ III zamówienia i załącznik nr 4D do SWZ – wzór umowy – CZĘŚĆ IV zamówienia), w tym koszty likwidacji szkód, koszty dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej do Zamawiającego oraz doliczyć wszystkie inne elementy cenotwórcze, opłaty i podatki i inne składniki wpływające na ostateczną cenę związane z realizacją zamówienia niezbędnych do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
Wykonawca podaje w formularzu oferty stawki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mające zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych dla Części I i II, cenę za ubezpieczoną osobę dla części III oraz stawki/składki za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla części IV zamówienia.
Dla Części I, II i III zamówienia na cenę oferty powinna składać się suma:
za pierwszy (roczny) okres ubezpieczenia – ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części („cena roczna”), oraz
za drugi (11-miesięczny) okres ubezpieczenia – ilorazu ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia mający zastosowanie w poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych, odrębnie dla każdej części i liczby 12 przemnożonego przez liczbę 11.
Cena oferty dla każdej z Części I, II i III zamówienia obliczona zostanie według wzoru: cena oferty=cena roczna+((cena roczna)/12*11)

Dla Części IV zamówienia na cenę oferty powinna składać się dwukrotność ceny za 12-miesięczny okres ubezpieczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów)
posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. Wykonawcy mających siedzibę na terenie RP muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2021, poz. 1130 z późn. zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji, itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego w ust. 2.1.:
3.1. warunek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie,
3.2. zakres grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą spełnić cały zakres w całości).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszym SWZ warunku udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne, tzn. w odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale XI ust. 2 .1. SWZ warunki te musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie.
6. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawa Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym:
1. dla Części I zamówienia : załącznik nr 4A do SWZ – wzór umowy;
2. dla Części II zamówienia : załącznik nr 4B do SWZ – wzór umowy;
3. dla Części III zamówienia : załącznik nr 4C do SWZ – wzór umowy;
4. dla Części IV zamówienia : załącznik nr 4D do SWZ – wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.