eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Dostawa materiałów jednorazowych do laparoskopii kompatybilnych z posiadanym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie zestawem toru wizyjnego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów jednorazowych do laparoskopii kompatybilnych z posiadanym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie zestawem toru wizyjnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510929362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. C. Skłodowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 751 25 02

1.5.8.) Numer faksu: 89 751 37 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-ketrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów jednorazowych do laparoskopii kompatybilnych z posiadanym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie zestawem toru wizyjnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84365921-ce16-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-ketrzyn/demand/107220/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl, tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym przez osobę upoważnioną.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy pod adresem https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa materiałów jednorazowych do laparoskopii kompatybilnych z posiadanym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie zestawem toru wizyjnego” znak: 12/TP/2023.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych do laparoskopii kompatybilnych z posiadanym przez Szpital zestawem toru wizyjnego opisanych szczegółowo w Formularzu asortymentowo-cenowym/ Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141640-8 - Dreny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę ofertową netto i brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca oprócz ceny globalnej podaje ceny jednostkowe netto i brutto, a następnie mnoży podane ceny jednostkowe przez ilość sztuk artykułów/kart. Suma tak wyliczonych kwot stanowi cenę ofertową brutto.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w Formularzu asortymentowo-cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym projektowanych postanowień Umowy, zawartych w załączniku nr 5 do SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.
6. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.
7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczą, że obrót przedmiot zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. dokumentów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.3. Koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczenie, że obrót przedmiotem zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. Dokumentów.
4.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu dokonania oceny, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z Wykonawców):
1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ:
2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2.2. Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
2.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium – nie dotyczy.
2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
2.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3.1 Dokument handlowy w postaci katalogu, folderu, ulotki, karty katalogowej, etykiety, instrukcji obsługi lub inny dokument handlowy producenta oferowanego asortymentu przedstawiający w czytelny i jednoznaczny sposób wyrób, nazwę jego elementy składowe, symbol/numer katalogowy, zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów potwierdzające wymagania Zamawiającego: Numer/Symbol katalogowy wskazany w w/w dokumencie musi być potwierdzony w Formularzu asortymentowo-cenowym/Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3.2 Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3.3 Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
Stosownie do treści art. 106 ust. 1 Ustawy, w związku z niezamkniętym przez ustawodawcę –poprzez określenie „innych niż wskazane w art. 104 i 105 przedmiotowych środków dowodowych” – katalogiem przedmiotowych środków dowodowych, przez opisy Zamawiający rozumie między innymi specyfikacje techniczne oferowanej dostawy, mogą być to katalogi lub prospekty podpisane przez Wykonawcę, zdjęcia, foldery, ulotki producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowana dostawa posiada parametry oraz cechy jakościowe i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
3.5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.