eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.Ogłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.2.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.4.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155709

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00139854/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów) złotych.
2. Zdolność techniczna i zawodowa:
Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową, w tym co najmniej dla jednego budynku uzyskali certyfikat potwierdzający uzyskanie parametrów budynku pasywnego tj. zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych <15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1, o wartości co najmniej 7 000 000,00 (siedem milionów) zł brutto dla każdej z inwestycji.

Warunek 2 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku pasywnego o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową o wartości co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
Uwagi:
1) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Warunek 3 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- konstrukcyjno - budowlanej.

Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
- posiada min. 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
- nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową,
- nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku pasywnego, dla którego uzyskano certyfikat potwierdzający osiągnięcie parametrów budynku pasywnego
tj. zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych <15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

Po zmianie:
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów) złotych.
2. Zdolność techniczna i zawodowa:
Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową, w tym co najmniej dla jednego budynku uzyskali certyfikat potwierdzający uzyskanie parametrów budynku pasywnego tj. zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych ≤15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1, o wartości co najmniej 7 000 000,00 (siedem milionów) zł brutto dla każdej z inwestycji.

Warunek 2 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku pasywnego o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową o wartości co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
Uwagi:
1) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Warunek 3 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- konstrukcyjno - budowlanej.

Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
- posiada min. 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
- nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową,
- nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku pasywnego, dla którego uzyskano certyfikat potwierdzający osiągnięcie parametrów budynku pasywnego
tj. zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych ≤15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-13 10:30

Po zmianie:
2022-05-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-13 11:30

Po zmianie:
2022-05-20 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-06-11

Po zmianie:
2022-06-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.