eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-535036ba-c6ec-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139854/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16018104,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej w Brzezinach przy ul. Hetmana z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.
Założenia: standard energetyczny budynku — pasywny o zużyciu energii użytkowej na cele grzewcze i wentylacji maks. 11kWh/m2rok; budynek będzie zachowywać szczelność powietrzną powłoki budynku na poziomie nie wyższym niż 0,3 h-l; budynek będzie posiadał system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii. Bilans energetyczny
będzie prezentowany w holu głównym budynku oraz na stronie internetowej poświęconej prezentacji budynku jako modelowej inwestycji pasywnej hali sportowej; chłodzenie budynku oparte o naturalną wentylację wyporową w głównej hali opartą na systemie otworów okiennych z siłownikami — efekt działania systemu przewietrzania będzie przeanalizowany w oparciu o porównawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania.
Powierzchnia zabudowy budynku hali: 2058,5m²
Kubatura: 16 019,90 m³
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
Ilość kondygnacji podziemnych: 0.

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1) wykonać prace projektowe niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót:
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
o projekt koncepcji wielobranżowej (uwzględniający docelową formę projektowanego budynku, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego) - 1 egz.
o dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę (podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego) – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,
o projekty wykonawcze wielobranżowe – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,
o przedmiar robót budowlanych – wszystkie branże – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o kosztorys inwestorski – wszystkie branże – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) wykonać projekt prac geologicznych oraz dokonać ich zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Brzezinach celem wykonania sond gruntowych - koszty należy uwzględnić w cenie oferty,
3) wykonać roboty budowlane,
4) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie,
5) zapewnić obsługę geologiczną i geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),
6) uzyskać certyfikat potwierdzający zakładane zużycie energii oraz zakładaną szczelność powietrzną budynku,
7) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu,
8) w ofercie należy wycenić wycinkę i przesadzenie istniejących drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,
9) przeprowadzić, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji obiektu, w tym w szczególności osiągnięcia efektu energetycznego. Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów zamontowanych w budynku. O terminie szkolenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o przeprowadzenie dodatkowo jednego szkolenia, w okresie obowiązywania gwarancji na przedmiot zamówienia, dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej.


UWAGA!
Warunkiem koniecznym do odbioru całości robót przez Zamawiającego i podpisanie (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zakładane zużycie energii (Eu do celów grzewczych <11kWh/(m2rok)) oraz zakładanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3h-1 przy różnicy ciśnień 50Pa, potwierdzonym próbą szczelności (pre-test po montażu stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku oraz test właściwy w stanie wykończonym budynku). Próba szczelności wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną.


3. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

4. Informacje dodatkowe:
a) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii bądź decyzji administracyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej.
d) Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową. Dokumentacja będzie podlegać końcowej akceptacji. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji również wszelkie opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjętymi i uszczegółowionymi rozwiązaniami materiałowymi ma zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót.
e) Zamawiający dokona zatwierdzenia projektu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania projektu przez Wykonawcę.
f) Opis przedmiotu zamówienia stanowi w ramach niniejszego zamówienia Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
g) Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
h) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności i szczelności. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób staranny i precyzyjny.
i) Wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
j) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną.
k) Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
l) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
m) Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
n) Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
o) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót.
p) Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. osób wykonujących związane z realizacja zamówienia.
6. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych, w szczególności wykonujących elementy konstrukcyjne budynku tj. fundamenty i płyty fundamentowe, elementy murowane i żelbetowe,
- w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

42530000-0 - Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta nr 1: KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. 44-190 Knurów ul. Floriana 7, 11 961 056,97 zł netto, 14 712 100,07 zł brutto, gwarancja jakości - 72 miesiące i 72 miesiące rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Oferta nr 2: Konsorcjum: Lider Konsorcjum - Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 141D, Partner Konsorcjum - WOJ-ART. Sp. z o.o. 90-100 Skierniewice ul. Gałeckiego 2E - 20 230 903,79 zł netto, 24 884 011,66 zł brutto, gwarancja jakości - 72 miesiące i 72 miesiące rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający pismem z dnia 24 maja 2022 r. wezwał Wykonawcę KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny (art. 224 ust 1 ustawy Pzp). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w dniu 26.05.2022 r. poinformował o rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu z uwagi na to, że zaoferowana przez niego cena jest niewystarczająca do pokrycia kosztów wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Następna w kolejności oferta złożona została na kwotę 24 884 011,66 zł brutto, a więc znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena najwyżej ocenionej oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do oferowanej ceny. Brak zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.