eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej "PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII" - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 83041400600000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sandomierska 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158448556

1.5.8.) Numer faksu: 158448557

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oferty@muzeum.stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.stalowawola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0097e2e6-cd5d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010054/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0097e2e6-cd5d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0097e2e6-cd5d-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących tylko do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres poczty elektronicznej e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest P. Krystian Koterbicki, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@carit.com
2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny. Nr sprawy: MR-AG-3121-5/23.
3) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MR-AG-3121-5/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i montaż 8 Ekopunktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” usytuowanych w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie Stalowej Woli.
Zamówienie podzielono na 2 etapy:

ETAP I
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 8 Ekopunktów małej architektury miejskiej typu: ławki multimedialne z informacją historyczną
- na podstawie wytycznych oraz koncepcji Zamawiającego.

ETAP II
Wykonanie, transport do Stalowej Woli oraz montaż 8 szt. Ekopunktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” zgodnie z następującymi wymaganiami:
a) Konstrukcja Eko-punktu (2 ławki + dwustronna tablica) powinna nawiązywać kształtem do istniejących ławek, zamontowanych na płycie Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli.
b) Konstrukcja Eko-punktu informacji historycznej powinna być całkowicie autonomiczna i nie może wymagać podłączenia do sieci energetycznej.
c) Eko-punkt powinien zapewniać wygodne i funkcjonalne miejsce do siedzenia, odpoczynku lub pracy dla min. 6 dorosłych osób jednocześnie, wraz z możliwością podłączenia i naładowania mobilnych personalnych urządzeń elektrycznych.
d) Eko-punkt należy wyposażyć w moduł Wi- Fi, oświetlenie LED tablicy z informacją historyczną, min. 4 porty USB. Po obu stronach przewidziano dwie ławki z oparciem, nad którymi powinna znajdować się dwustronna tablica informacyjna z opisem historycznym danego miejsca.
e) Całość konstrukcji ławki i tablicy zadaszona przeźroczystym szklanym panelem fotowoltaicznym o mocy adekwatnej do wymaganych odbiorników, jednak nie mniejszej niż 190 W, wykonanym w technologii monokryształu wraz z akumulatorem o pojemności min. 75 Ah.
f) Konstrukcja nośna Eko-punktu wykonana ze stali węglowej s235Jr wykonanej zgodnie z normą EN 10025-2, ocynkowana oraz malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, konstrukcja gięta i spawana, elementy boczne ławek wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) szlifowanej nawiązujące stylistycznie do istniejącej ławki na płycie Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli (zdjęcie), grubości stali: min. 3 oraz min. 5 mm. (w zależności od elementu konstrukcji), elementy drewniane siedziska oraz oparcia ławki wykonane z drewna egzotycznego o podwyższonej twardości, gatunek Iroko, siedzisko: min. 5 desek, oparcie: min. 3 deski, szerokość do ustalenia z Zamawiającym
g) Eko-punkty powinny być zaprojektowane tak, aby istniała możliwość oglądania treści merytorycznych na tablicy z dwóch stron. Tablica informacyjna będzie posiadała fotokody QR oraz teksty w języku polskim i angielskim (dostarczone przez Zamawiającego). Zaprojektowanie szaty graficznej 8-śmiu tablic (grafik z tekstem, zdjęciem, mapą) – na podstawie layoutu aplikacji mobilnej będącej w posiadaniu Zamawiającego. Wydruk wielkoformatowy odporny na warunki atmosferyczne, na tablicy ze stali nierdzewnej o odpowiedniej grubości, zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo.
h) Eko-punkty muszą być wandaloodporne oraz bezpieczne dla korzystających.
i) Eko-punkty powinny mieć spójną i prostą formę o konstrukcji trwale przymocowanej do podłoża, bezpiecznej i atrakcyjnej dla mieszkańców w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób starszych,
j) W rozwiązaniach projektowych muszą być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie UE.
k) Montaż do zaprojektowanego i wykonanego fundamentu. Utwardzenie terenu wokół 7 przystanków (ławek) o powierzchni min. 8 m2 z wykorzystaniem kostki brukowej o grubości 8 cm, śrutowanej i szczotkowanej, w kształcie prostokątów o min. 3 różnych wymiarach, w kolorze szarym lub antracytowym, wykończonego obrzeżami betonowymi. Utwardzenia z użyciem kostki brukowej nie należy wykonywać w przypadku jednej lokalizacji – Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli, z uwagi na lokalizację przystanku Ekopunktu na już utwardzonym i zrewitalizowanym terenie. W tym przypadku należy zdjąć istniejąca kostkę brukową, wylać fundament zamontować dostarczony Ekopunkt, a następnie odtworzyć utwardzenie brukowe.
j) Montaż kompatybilnego do całości stojaka na min. 3 rowery, wykonanego ze stali nierdzewnej o grubość blachy min. 8 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ (OPZ) oraz Załącznik nr 7 do SWZ (Wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928400-2 - Osprzęt miejski

37416000-7 - Sprzęt wypoczynkowy

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, w oparciu o następujące kryteria: CENA BRUTTO oraz OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) WYKONAWCY:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: minimum 2 zamówień na wykonanie i dostawę urządzeń plenerowych małej architektury miejskiej wyposażonych w niezależne zasilanie ogniwami panelu fotowoltaicznego (np. ławki multimedialne, stacje solarne, tablice informacyjne, plenerowe meble solarne).
Na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy dowody określających czy wykonane przez Wykonawcę dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty pozwalające zbadać należyte wykonanie zamówienia.

b) OSÓB (KADRA WYKONAWCY):
Wykonawca musi wykazać osobę/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji doświadczenia umożliwiającego należytą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże minimum 1 osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i która spełnia następujące wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisku PROJEKTANT, który posiada:

- co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu procesem produkcji całorocznych urządzeń plenerowych małej architektury miejskiej

- w tym okresie wykonał (ukończył) co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu (zamontowaniu, uruchomieniu) urządzenia plenerowego małej architektury miejskiej wyposażonego w niezależne zasilanie ogniwami panelu fotowoltaicznego (np. ławka multimedialna, stacja solarna, tablica informacyjna, stolik solarny, meble solarne, stacja ładowania itp.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisku MENADŻER PRODUKTU/KOORDYNATOR, który posiada:

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zarządzaniu procesem produkcji całorocznych urządzeń plenerowych małej architektury miejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt 5.1 SWZ należy złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy / Producenta – (wg Załącznika nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw).

2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt 5.1 SWZ należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za zaprojektowanie, nadzór nad wykonaniem i wdrożeniem przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg Załącznika nr 11 do SWZ – Wykaz osób).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany elektronicznie – Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy)
6) Oświadczenie Wykonawcy – dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 10 do SWZ
7) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru.
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z warunków określonych w pkt 5.1 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
2) Warunki określone w pkt 6.1 SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. poz. 835 „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w okolicznościach szczegółowo opisanych we Wzorze umowy - Załączniku nr 7 do SWZ, Paragraf nr 6 oraz Paragraf nr 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia. Szczegółowy opis sposobu złożenia oraz przygotowania ofert zawiera Rozdział 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W ramach Kryterium „Okres gwarancji jakości” Wykonawca deklaruje okres pełnych miesięcy Gwarancji Jakości na dostawę zrealizowaną w ramach przedmiotu zamówienia. Minimalny okres Gwarancji Jakości wynosi 24 miesiące. PUNKTACJA: 24 miesiące – 0 pkt., 27 miesięcy – 10 pkt., 30 miesięcy – 20 pkt., 33 miesiące – 30 pkt., 36 miesięcy – 40 pkt. 14.2. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty Okresu Gwarancji jakości lub gdy błędnie wypełni ofertę w zakresie tego kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) Zamawiający przyzna ofercie zero (0) pkt w tym kryterium i do Umowy zostanie przyjęty 24 miesięczny okres gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w formularzu oferty okres gwarancji poniżej 24 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.