eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na terenie woj. zachodniopomorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na terenie woj. zachodniopomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na terenie woj. zachodniopomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83ac5d54-cdfb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00489213/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń IAS w Szczecinie na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach 2023-2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) wybrana przeglądarka wpierana przez producenta obsługującej TLS 1.2 z włączoną obsługą JavaScript: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
4) program do odczytu plików w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2023 i 2024, w tym ich przydatności do użytkowania i estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia.
W zakresie kontroli należy wykonać przeglądy, które obejmują badania instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Dla części 1: Szczecin i okolice (szczegółowy zakres znajduje się w OPZ załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo wykonane kontrole okresowych obiektów budowlanych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe liczone w latach pracy osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2023 i 2024, w tym ich przydatności do użytkowania i estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia.
W zakresie kontroli należy wykonać przeglądy, które obejmują badania instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Dla części 2 Koszalin i okolice (szczegółowy zakres znajduje się w OPZ załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo wykonane kontrole okresowych obiektów budowlanych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe liczone w latach pracy osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) należycie wykonał minimum dwie usługi o podobnym charakterze, o wartości minimum:
część 1 zamówienia: 50,000,00 zł brutto każda,
część 2 zamówienia: 30 000,00 zł brutto każda,
w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wykonanych w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach wielorodzinnych (zakończonych lub aktualnie trwających), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien uwzględniać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznych lub doświadczenia. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wystarczające jest spełnienie warunku dla części o wyższej wartości. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie umów, wystawionych przez instytucje na rzecz, których realizowano te usługi. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia i kwalifikacje (oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego) w odpowiednich specjalnościach określonych w niżej wymienionych przepisach:
a) art. 62 oraz art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
c) odpowiadające powyższym przepisom ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa; lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646).
Zamawiający dopuszcza posiadanie wymaganych uprawnień i kwalifikacji przez więcej niż 1 osobę, pod warunkiem że wskazane osoby posiadają łącznie wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (obliczenia i zweryfikowania łącznej sumy okresów doświadczenia zawodowego) będzie brał faktyczny czas trwania pełnienia wymaganej funkcji w miesiącach. Jako wymagany okres 3-letni należy rozumieć pełne 36 miesięcy doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywną lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług:
Wykaz co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze, o wartości minimum:
część 1 zamówienia: 50 00,00 zł brutto każda,
część 2 zamówienia: 30 000,00 zł brutto każda,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do swz;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług w których wykonywaniu Wykonawca uczestniczył bezpośrednio.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług w których wykonywaniu Wykonawca uczestniczył bezpośrednio.
b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
c) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania- załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o którym mowa w ust. 1 każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jakie usługi wykonują poszczególni wykonawcy- załącznik nr 9 do SWZ
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- oryginał pełnomocnictwa – jeżeli osoba, która składa ofertę w imieniu Wykonawcy nie posiada umocowania prawnego wynikającego wprost z KRS lub innych dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 436 ust 4 pkt b oraz art. 439 pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.