eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › MODERNIZACJA SYSTEMU HIS ESKULAP ORAZ DOSTAWA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO



Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
MODERNIZACJA SYSTEMU HIS ESKULAP ORAZ DOSTAWA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 15

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614238671

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.golec@dziekanka.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziekanka.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA SYSTEMU HIS ESKULAP ORAZ DOSTAWA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94ec0a3e-cc8f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00086009/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja systemu HIS wraz z doposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94ec0a3e-cc8f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.2.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c6cfe621-bc07-11ed-9236-36fed59ea7dd. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
1.2.2 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c6cfe621-bc07-11ed-9236-36fed59ea7dd
1.2.3 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Beata Golec, tel. 61 423-86-71 , e-mail: beata.golec@dziekanka.net
1.2.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 1.2.5 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.2.6 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002726, numer NIP 784-19-84-429, REGON: 000291368, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego jest Pan Mariusz Kończak/ mariusz.konczak@dziekanka.net, numer telefonu +48 61/423 85 00 /
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja systemu HIS Eskulap. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia, tj.: – załącznik nr 2 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy, tj.: – załącznik nr 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia, tj.: – załącznik nr 2 do SWZ;
Projektowane postanowienia umowy, tj.: – załącznik nr 3
Wykonawca, w zakresie Pakietu 1, musi posiadać aktualny dokument potwierdzający posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap produkcji Nexus Polska Sp. z o.o. lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do w/w systemów, z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług związanych z Systemem Eskulap.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% - Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Okres gwarancji– 40% sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny według deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym. Sposób oceny:
1. Okres gwarancji 12 miesięcy 0 pkt
2. Okres gwarancji 18 miesięcy 20 pkt
3. Okres gwarancji 24 miesięcy 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SWZ) podaje okres gwarancji dla modernizacji systemu HIS. Zaoferowanie okres gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty, natomiast zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące skutkować będzie przyznaniem z góry 40 pkt
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia, tj.: – załącznik nr 2 do SWZ;
Projektowane postanowienia umowy, tj.: – załącznik nr 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena (koszt) 60%
2. Okres gwarancji 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% - Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Okres gwarancji– 40% sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny według deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym. Sposób oceny:
1. Okres gwarancji 24 miesięcy 0 pkt
2. Okres gwarancji 36 miesięcy 20 pkt
3. Okres gwarancji 48 miesięcy 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SWZ) podaje okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu komputerowego. Zaoferowanie okres gwarancji krótszego niż 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty, natomiast zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesiące skutkować będzie przyznaniem z góry 40 pkt
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji (maks. 40)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
7.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
7.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
7.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Pakiet 1:
wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie- zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi polegające na modernizacji systemu klasy HIS w obiektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto i potwierdzić ten fakt dowodem.
Pakiet 2:
wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie- zrealizował co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto i potwierdzić ten fakt dowodem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy pzp oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
 wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert - zgodnie z wymogiem określonym w pkt 7.4.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe w zakresie Pakietu nr 1:
5.1.1. oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do w/w systemu z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług w zakresie sytemu Eskulap.
5.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe w zakresie Pakietu nr 1:
5.1.1. oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do w/w systemu z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług w zakresie sytemu Eskulap.
5.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy (Pakiet 1 i Pakiet 2)
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy art. 108 ust. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem następujących sytuacji:
1) Zmiana Umowy w zakresie funkcjonalności Systemu, w zakresie warunków licencjonowania, w zakresie parametrów niezbędnego oprogramowania jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli nie powoduje ona pogorszenia jakości oferowanego rozwiązania i zwiększenia ceny;
2) Zmiana warunków i sposobu odbioru przedmiotu umowy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy;
3) Zmiana sposobu wykonania części Umowy uzasadniona przyczynami technicznymi, w szczególności, gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;
4) Zmiany postanowień Umowy z uwagi na zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, w tym przesunięcia terminów;
5) Koniczność zmiany terminu spowodowane jest wystąpieniem opóźnienia w dokonaniu przez Wykonawcę określonych czynności lub ich zaniechanie na skutek działań lub zaniechań właściwych organów państwa, administracji państwowej albo samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wydłużenie terminu nastąpi adekwatnie do wpływu działania lub zaniechania danego organu;
6) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy;
7) Dopuszcza się zmiany Umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy;
8) Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie;
9) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień Umowy, stosownie do skutków siły wyższej i podjętych działań łagodzących;
10) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
11) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zmian innych stawek mających wpływ na koszty wykonani Umowy z zastrzeżeniem, ze Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem oraz załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.