eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy DopiewoOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 814 80 20

1.5.8.) Numer faksu: 61 814 80 20 wew.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05ddc84-cd5c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083917/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b05ddc84-cd5c-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/ oraz Regulaminie ePUAP

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez Platformę e-Zamówienia (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail wskazanej w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” tj. ops@opsdopiewo.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
­- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, który reprezentuje Dyrektor, z siedzibą ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
­- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, e-mail:iod@opsdopiewo.pl;
­- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze, nr OPS.221.01.2023 wykonywane na terenie Gminy Dopiewo, prowadzonym w trybie podstawowym,
­- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ ustawa PZP”;
­- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
­- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
­- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:
­- Na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
­- Na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
­- Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
­- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
­- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit.cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz (w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług opiekuńczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. wyniesie maksymalnie 11.772 godziny. Podana liczba godzin jest wartością szacunkową maksymalną.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00 – 19.00. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas ich świadczenia. Jedna godzina świadczenia usługi jest godziną zegarową.
Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług.

Zakres wsparcia, wymiar godzinowy usług opiekuńczych zostanie określony w indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o wskazane kryteria. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.

Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:

Pn = Cn +DWn+ DKn+ BKn

gdzie:
• Pn – końcowa liczba punktów przyznana n-tej ofercie
• Cn – liczba punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto przyznana ofercie n
• DWn – liczba punktów w kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług opiekuńczych przyznana ofercie n.
• DKn – liczba punktów w kryterium nr 3 – Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przyznana ofercie n.
• BKn- liczba punktów w kryterium nr 4- Siedziba biura i/lub koordynacja czynności związanych z wykonywaniem usług znajduje się na terenie województwa Wielkopolskiego, przyznana ofercie n.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji (DK)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych (DW)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Siedziba biura i/lub koordynacja czynności związanych z wykonywaniem usług na terenie województwa Wielkopolskiego (BK)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenia wymagane w SWZ w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ
2) niepodlegania wykluczeniu – załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze łącznym co najmniej 2000 godzin usług.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 5 osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; opiekun środowiskowy
lub
• posiadające doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie wszystkich powyższych warunków samodzielnie.
5) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

dodatkowo w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
­ - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
­ - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;
­ - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz liczby osób skierowanych do wykonania zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia)
2. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
3. Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto wraz z formularzem Wykonawca składa:
- oświadczenia, o których mowa w rozdziale V SWZ (załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ);
- załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
­- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; opiekun środowiskowy
lub
• doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie z zapisami Rozdziału V dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dostępnej na ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik nr 10 do SWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zakres realizacji przedmiotu umowy wymaga zawarcia umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych przez okres trwania umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych winna zostać zawarta w dniu zawarcia umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.