eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy DopiewoOgłoszenie z dnia 2023-04-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 814 80 20

1.5.8.) Numer faksu: 61 814 80 20 wew.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b05ddc84-cd5c-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05ddc84-cd5c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00185165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083917/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154640

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 470880,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz (w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług opiekuńczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. wyniesie maksymalnie 11.772 godziny. Podana liczba godzin jest wartością szacunkową maksymalną.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00 – 19.00. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas ich świadczenia. Jedna godzina świadczenia usługi jest godziną zegarową.
Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług.

Zakres wsparcia, wymiar godzinowy usług opiekuńczych zostanie określony w indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 457342,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 470880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 457342,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Gwarant"- Tomczyk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931957513

7.3.3) Ulica: Rynek 3a

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 457342,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.