eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie projektu zbiorników przeciwdeszczowych z rozsączaniem w terenie wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnegoOgłoszenie z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie projektu zbiorników przeciwdeszczowych z rozsączaniem w terenie wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388702595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bukowska 12 lokal 121

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@simkzn-zachodni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.simkzn-zachodni.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/724002

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu zbiorników przeciwdeszczowych z rozsączaniem w terenie wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4db883d-cd7a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego nr 2021/BZP 00235819/01 z 18.10.2021 r. i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wartość niniejszego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego Zamawiający zlecił usługi wykonawcy zamówienia podstawowego,z którym 28.12.2021 r. zawarł umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Polnej w Powidzu.Wykonawca ten realizował usługę w terminie i z najwyższą starannością. Wykonawca zaakceptował istotne warunki umowy tożsame z zawartymi w dotychczasowej umowie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nie gorszy standard wykonywania nin. zamówienia niż zamówienia podstawowego. Zamawiający przeprowadził z Wykonawcą negocjacje, w wyniku których uzgodniono wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania zamówienia.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-03c221bd-3025-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprojektowanie układu instalacji sanitarnej, wykonanie projektu zbiorników przeciwdeszczowych z rozsączaniem w terenie wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji zespołu budynków mieszkalnych w Powidzu przy ul. Polnej, dz. nr 668/2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19065,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19065,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19065,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAPHITE GROUP Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252288748

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19065,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie:
a) wykonanie dokumentacji będącej wytycznymi dla operatu - 40 dni od dnia podpisania Umowy,
b) wykonanie operatu i złożenia dokumentacji do Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej - Wody Polskie - 40 dni od dnia uzgodnienia dokumentacji, o której mowa w lit. a) powyżej,
c) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - 120 dni od złożenia dokumentacji do właściwej instytucji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.