eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozbudowa i administracja platformy Sportowe TalentyOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa i administracja platformy Sportowe Talenty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000786093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trylogii 2/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-982

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 99 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@insp.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.insp.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i administracja platformy Sportowe Talenty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5b9a6c3-cd66-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w Rozdziale XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 PZP., podmiotowe
środki dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w
ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o
jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platforma
zakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw i formularza „Wyślij
wiadomość dla zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert). Korzystanie z
platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została szczegółowo
opisana w Rozdziale XXIX SWZ. 1. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, 01-
982 Warszawa (dalej „IS-PIB”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby
wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego
postępowania i udzielenia Zamówienia. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w IS-PIB.:iodo@insp.pl, tel. 22 56 99 914,
IS-PIB, 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16. 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IS-PIB na
podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO w przypadku, gdy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta Umowa z
osobą fizyczną, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania, udzielenia zamówienia oraz
wykonania Umowy – w kategorii dane zwykłe –
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/ faksu, służbowy adres email, a także dane
identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę
wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON,
NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane IS-PIB w związku
z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie Zamówienia. 4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą
przetwarzane przez IS-PIB na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e) RODO,5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IS-PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (...) Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków, dalsza
część klauzuli dostępna jest w Rozdziale XXIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została szczegółowo opisana w Rozdziale XXIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OOP.26.4.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, instalacja, oraz serwis gwarancyjny systemu służącego
do wyławiania talentów wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez związki i kluby sportowe oraz do popularyzacji sportu u dzieci i młodzieży dostępnego pod adresem https://sportowetalenty.gov.pl. Uczniowie diagnozowani są za pomocą zestawu zunifikowanych testów podstawowych i specjalistycznych, które przeprowadzają nauczyciele w ramach lekcji wf..
2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy wskazany jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ).
3. Wykonanie Przedmiotu umowy będzie realizowane etapami:
1) Etap I – rozbudowa istniejącego panelu nauczyciela, stworzenie nowego panelu – panel
dla rodziców, stworzenie nowego panelu – panel dla klubów i związków sportowych, prezentacja wyników na mapie;
2) Etap II – zapewnienie responsywności Oprogramowania, rozwój interfejsu wymiany informacji (API), opracowanie e-learningów dla użytkowników końcowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72243000-0 - Usługi programowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
Prawo opcji będzie polegać na wykonaniu Etapu III usługi polegającej na integracji Oprogramowania
z innymi systemami (w koordynacji z Ministerstwem Edukacji i Nauki) z SIO (System Informacji Oświatowej) w zakresie wymiany danych o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach
i uczniach.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówienia w ramach prawa opcji, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę składając zlecenie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem wagi tego kryterium i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XXIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Etapu I zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaż, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje,
co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. stworzenie systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł, polegającego na agregowaniu i analizowaniu danych o wielkości nie mniejszej niż 150 000 000 rekordów (wierszy), potwierdzonych w uznanym narzędziu bazodanowym oraz potwierdzone
przez odpowiednie referencje licencjobiorcy
LUB
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. stworzenie publicznie dostępnego systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, z aktywnymi kontami założonymi przez minimum 5000 użytkowników i odwiedzonego przez minimum 1000 osób
w ciągu minuty potwierdzonego przez załączenie statystyk z serwera http, zapytań sql lub innego, uznanego narzędzia do analizy statystyk serwerów www (np. narzędzia firmy Google LLC),
z załączeniem dokumentu, który potwierdza, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub w wypadku sprzedaży aplikacji w formie licencji dokument potwierdzający udzielenie minimum 200 licencji;
4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedną) stronę internetową odwiedzoną minimum 10 milionów razy przez przynajmniej 3 miliony użytkowników w okresie ostatnich 3 lat (co dostawca winien udowodnić przez załączenie statystyk z serwera http lub innego uznanego narzędzia do analizy statystyk serwerów www, np. narzędzia firmy Google LLC);
4.3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest zapisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez minimum 1 (jeden) rok, co winien udowodnić przedstawiając odpowiedni dokument zaświadczający o wpisaniu do ewidencji i przeprowadził co najmniej 1 (jedno) szkolenie online
w okresie ostatnich 3 lat;
4.4. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 1 (jedną) aplikację mobilną, umożliwiającą komunikację pomiędzy użytkownikami, dostępną zarówno w sklepie Google Play
i Apple App Store, użytkowaną łącznie przez minimum 300 osób w okresie ostatnich 3 lat potwierdzonych przez załączenie statystyk ze sklepów Google Play i Apple Store lub innego narzędzia statystycznego oraz dołączy przynajmniej 1 (jedną) referencję od licencjobiorców;
4.5. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczeniem w realizacji filmów instruktażowych obsługujących i wspierających obsługę systemów informatycznych lub zajęć sportowych;
4.6. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaż, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje,
co najmniej 1 (jedną) usługę wsparcia lub asysty technicznej dla oprogramowania, o wartości minimum 200 000,00 zł.;
4.7. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaż, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jeden ze zrealizowanych przez Wykonawcę systemów przeszedł audyt bezpieczeństwa zrealizowany przez niezależny podmiot, badający odporność systemu na zagrożenia wymienione w OWASP TOP10, który:
a) nie wykazał istnienia luk o poziomie zagrożenia krytycznym lub wysokim, lub
b) wykazał istnienie luk o poziomie zagrożenia krytycznym lub wysokim (nie więcej niż 5 łącznie), ale zostały one niezwłocznie usunięte, co zostało potwierdzone przez retest.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
2) dla warunku z punktu 4.1. Rozdziału XIX – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
tj.: potwierdzone przez uznane narzędzie bazodanowe oraz potwierdzone przez odpowiednie referencje licencjobiorcy lub przez załączenie statystyk z serwera http, zapytań sql lub innego, uznanego narzędzia do analizy statystyk serwerów www (np. narzędzia firmy Google LLC),
z załączeniem dokumentu, który potwierdza, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub w wypadku sprzedaży aplikacji w formie licencji dokument potwierdzający udzielenie minimum 200 licencji. Dowodami, które musi przedłożyć Wykonawca, są również referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
3) dla warunku z punktu 4.2. Rozdziału XIX – oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu strony internetowej wraz z podaniem jej adresu i załączenie statystyk z serwera http lub innego uznanego narzędzia
do analizy statystyk serwerów www potwierdzającego że strona była odwiedzona minimum 10 milionów razy przez przynajmniej 3 miliony użytkowników w okresie ostatnich 3 lat;
4) dla warunku z punktu 4.3. Rozdziału XIX – oświadczenie Wykonawcy o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego ten fakt;
5) dla warunku z punktu 4.4. Rozdziału XIX – oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu aplikacji wraz
z podaniem jej pełnej nazwy i załączeniem statystyk ze sklepów Google Play i Apple Store lub innego narzędzia statystycznego oraz dołączy przynajmniej 1 (jedną) referencję od licencjobiorców;
6) dla warunku z punktu 4.5. Rozdziału XIX – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia
w realizacji filmów instruktażowych obsługujących i wspierających obsługę systemów informatycznych lub zajęć sportowych wraz z podaniem linków to minimum 2 (dwóch) takich filmów;
7) dla warunku z punktu 4.6. Rozdziału XIX – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
8) dla warunku z punktu 4.7. Rozdziału XIX – oświadczenie Wykonawcy że co najmniej jeden ze zrealizowanych przez Wykonawcę systemów przeszedł audyt bezpieczeństwa zrealizowany przez niezależny podmiot, badający odporność systemu na zagrożenia wymienione w OWASP TOP10. Wykonawca na potwierdzenie ww. faktu udostępni do wglądu Zamawiającemu zanonimizowany raport z audytu wersji końcowej (po ewentualnym reteście).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania ofert.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (dokument nie podlega uzupełnieniu).
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot.
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy. Składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w pkt. 3) i 4) (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
6) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
7) Potwierdzenie wpłaty wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium przelewem może załączyć dowód wniesienia wadium.
8) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez BGŻ BNP PARIBAS 15 2030 0045 1110 0000 0260 9620; środki finansowe powinny wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia otwarcia ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania; z zaznaczeniem: „Wadium w przetargu na rozbudowę i administrację platformy Sportowe talenty” – nr postępowania OOP.26.4.2023.MC.”
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Wadium w przetargu na rozbudowę i administrację platformy Sportowe talenty”.
7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pozostała treść informacji o wadium zawarta jest w Rozdziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona
do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
4) W przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2) zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem
w postaci papierowej.
5) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3) dokonuje notariusz lub pełnomocnik.
6) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
7) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców
z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa.
8) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
9) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7
do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy, określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp, czyli ogranicza liczb wykonawców, których
zaprosi do negocjacji, do 3. Zamawiający w celu ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji zastosuje
kryteria oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXV SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.