eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-71.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b612e4ae-8861-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie stanowiące przedmiot postępowania podlega współfinansowaniu ze środków projektu pn. „Centrum Zawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)” na podstawie umowy o dofinasowanie nr POIR.04.02.00-00-00-D0018/20-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WTiICH/1620/2022/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 838000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego)
i wolnego od wad prawnych i fizycznych kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem
2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) - podaje załącznik nr 2 SWZ.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia - rozumieć przez to należy całość wyszczególnioną w załączniku nr 2 SWZ składającą się na Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy z niniejszego zamówienia, tj. zarówno samo urządzenie główne, tj. kalorymetr stożkowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej i załączniku
nr 2 SWZ, jak też urządzenia i inne elementy, w tym licencje określonych programów komputerowych.
4. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu podaje § 3 Wzoru Umowy (załącznik nr 6 SWZ);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego uruchomienia
w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób
do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 4 Wzoru Umowy;
3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu
(z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy);
4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego
do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programu/programów komputerowych), o którym mowa w załącznika nr 2 SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. Wymagana będzie licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa;
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy;
b) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania
ze Sprzętu po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy
o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu takie jak:
1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;
2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt;
3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu minimum przez okres
nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy);
4) Wykonywanie bieżących aktualizacji przywoływanego w ust. 4 pkt 4) powyżej Oprogramowania lub innego rodzaju działania mające na celu utrzymywanie na bieżąco prawidłowego funkcjonowania tego Oprogramowania - minimum przez okres 2 lat
od zainstalowania Oprogramowania u Zamawiającego.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji podaje Wzór Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 714900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 897900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 897900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spectro-Lab Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5240006677

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 100/102

7.3.4) Miejscowość: Łomianki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 897900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wskazana w ogłoszeniu kwota 714900 (jako cena w ofercie z najniższą ceną) jest kwotą netto (bez podatku VAT) z uwagi na to, że składający tę ofertę wykonawca ma siedzibę w innym kraju UE (w związku z czym mam miejsce tzw. mechanizm odwróconego VAT, gdzie właściwy podatek VAT oblicza i wpłaca Zamawiający, w związku z czym wskazany podatek nie jest kalkulowany w ofercie takiego wykonawcy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.