eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oprogramowania do modelowania ruchu w postaci licencji sieciowej chmurowej wraz z utrzymaniem przez okres 24 miesięcy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania do modelowania ruchu w postaci licencji sieciowej chmurowej wraz z utrzymaniem przez okres 24 miesięcy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.3.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do modelowania ruchu w postaci licencji sieciowej chmurowej wraz z utrzymaniem przez okres 24 miesięcy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96950058-cc5f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup licencji sieciowej PTV VISUM wraz z utrzymaniem dla CUPT.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96950058-cc5f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub adres kontaktowy wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2023.ZAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 460990,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa oprogramowania do modelowania ruchu dla co najmniej dwóch użytkowników w postaci licencji sieciowej chmurowej (dalej: „Oprogramowanie”) poprzez udostępnienie przez Wykonawcę plików niezbędnych do jego instalacji, uruchomienia i zapewnienia poprawnego funkcjonowania na sprzęcie Zamawiającego.
2. Wdrożenie Oprogramowania poprzez asystę przy instalacji, konfiguracji i uruchomieniu na sprzęcie Zamawiającego.
3. Udzielenie i aktywacja bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania uprawniającej do korzystania, uruchamiania i użytkowania Oprogramowania.
4. Świadczenie usługi utrzymania Oprogramowania polegającej na zapewnieniu obsługi technicznej i aktualizacji Oprogramowania przez okres 24 miesięcy, liczony od daty odbioru Oprogramowania.
5. Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego Oprogramowania (co najmniej 12 miesięcy ).

Przedmiot zamówienia należy traktować, jako usługę kompleksową w związku z tym należy do niej zastosować jednolitą stawkę podatku VAT - właściwą dla świadczenia głównego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 4.3.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał, co najmniej dwie (2) dostawy licencji oprogramowania do modelowania ruchu wraz z świadczeniem usługi utrzymania Oprogramowania, o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy) albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) dokumentu dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby,

UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu wykonanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie).
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień,
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.

UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XI ust. 5 i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 SWZ,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 SWZ,
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 – o ile dotyczy;
6) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 – o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do Oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zmiany określono w PPU, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, w tym:
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany Umowy w zakresie wysokości (zmniejszenia lub zwiększenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4) w następujących przypadkach i w następujący sposób:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej (...)
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (...)
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, (...)
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, (...)
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem liczonym na koniec miesiąca (...)
4. Wniosek o dokonanie zmiany Umowy powinien zawierać propozycję zmiany Umowy (...)
5. Do wniosku o dokonanie zmiany Umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, Wykonawca powinien (...)
6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 (...)
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – (...)
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 –(...)
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy raz w roku, w przypadku gdy wartość średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogółem, (...)
10. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
11. Wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie 50% kwoty odpowiadającej wartości rzeczywistego udokumentowanego wzrostu kosztów wykonania Zamówienia, w odniesieniu do niezrealizowanej jeszcze części zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Łączna, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 9, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2).
13. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, (...)
14. Do wniosku Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy okoliczność, o której mowa w ust. 9, ma lub będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia.
15. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy okoliczność, o której mowa w ust. 9 będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
16. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 9 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wnioskowanej przez Wykonawcę daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w sytuacji gdy:
1) przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi,
2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie:
1) nie dłuższym niż 20 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy – w zakresie dostawy Oprogramowania, wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia Oprogramowania, a także udzielenia i aktywacja bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania, o której mowa w Rozdziale I ust. 1-3 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2) 24 miesięcy liczonych od daty odbioru Oprogramowania – w zakresie świadczenie usługi utrzymania Oprogramowania, wskazanej w Rozdziale I ust. 4 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
3) co najmniej 12 miesięcy (Zakres podlega ocenie wg przyjętego kryterium oceny ofert) – w zakresie udzielania gwarancji na prawidłowe działanie Oprogramowania, wskazanej w Rozdziale I ust. 5 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Przedmiot zamówienia należy traktować, jako usługę kompleksową w związku z tym należy do niej zastosować jednolitą stawkę podatku VAT - właściwą dla świadczenia głównego.

Na potrzeby niniejszej Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.