eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów".Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-501a037e-cd3b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060957/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Likwidacja dzikich wysypisk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 3. Wykonawca ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanieUTF8, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszcza
wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7. W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z. 8. Zamawiający nie
dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. 9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże
prawidłowo – zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi
zmianami).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099177/01 z dnia 2022-03-25
2022-03-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (tzw. nielegalnych wysypisk odpadów/ dzikich wysypisk)z terenów wytypowanych oraz na zgłoszenie Zamawiającego, należących do Gminy Legnica, z wykorzystaniem sił i zasobów Wykonawcy oraz z udziałem osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 2 IDW oraz Rozdział 3- Projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

45112300-8 - Rekultywacja gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: max. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia (reakcji) do zlecenia (ilość dni-max 5 dni)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1.Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiada stosowne zezwolenia i wpisy wymagane ustawą o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 t.j. ze zmianami)
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot
na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 2.1.] samodzielnie.
warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zaświadczenie o nadaniu
indywidualnego numeru rejestrowego wydane przez właściwego Marszałka Województwa
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.2.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych).
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.2.] łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.3 Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
2.3.1. Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 zamówienia - obejmujące porządkowanie i usuwanie odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto - każde
z tych zamówień, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 2.3.1.] samodzielnie (doświadczenia zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu prac tożsamych, z wykazywanymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.3.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
a) Osoba wykonująca czynności prowadzenia samochodu ciężarowego, ciągnika - kierowca samochodu ciężarowego, ciągnika – co najmniej 1 osoba, posiadająca aktualne prawo jazdy wymaganej kategorii;
b) Osoba wykonująca czynności prowadzenia samochodu do transportu 10 osób bezrobotnych i 1 osoby nadzorującej – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne prawo jazdy wymaganej kategorii;
c) osoba wykonująca czynności obsługi ładowarko-koparki operator ładowarko-koparki – co najmniej 1 osoba, wymagane są aktualne uprawnienia
d) osoba wykonująca czynności określone w pkt IV pkt 2 ppkt 1) litery od a) do g) IDW pracownik fizyczny
- do realizacji prac w terenie - co najmniej 4 osoby.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.3.2.] łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami technicznymi , narzędziami lub wyposażeniem zakładu-wymienionymi – tabela pkt VI ppkt 2.3.3. IDW Rozdział 2 SWZ Ilość sprzętu wymieniona we wspomnianej tabeli jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zamówienie było na bieżąco prawidłowo realizowane.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w pkt VI 1.2. IDW Rozdział 2 SWZ przez cały okres realizacji zamówienia.
UWAGA:
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1.2 liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert - § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
cena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę: podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy określonych w pkt. VII - IX IDW.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności gdy zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.załącznik nr 1-
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2.załącznik nr 5- oświadczenie –wskazanie części zamówienia, którą wykonywać będą podwykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) załącznik nr 1- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) załącznik nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganego doświadczenia zawodowego
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia osób wymaganych wyszczególnionych w pkt V ppkt 1.4.2. ppkt 1) - 6) IDW;
3) załącznik nr 3 - wykaz usług - wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.
4) załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
5) załącznik nr 6 - „Warunki zmian umowy”.
6) załącznik nr 4 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów – pkt 13 „Formularza oferty” – Rozdział 1 swz;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
- zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- zapisy/wymogi pkt 1) - 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
2. wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN – trzy tysiące złotych
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja):
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz
powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VI.
IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik
nr 1 i załącznik nr 2 – oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub
oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę
zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 6 do IDW-Warunki zmian umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.