eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721222511

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szelągowska 27

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-626

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: +48 61 663 03 63

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.gjw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beedd5e9-cf94-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings (dalej także Platforma).
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wcwi@gjw.com.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań, KRS numer 0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 63030345400000;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Aranżacja pomieszczeń 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 i 1/20 zlokalizowanych na I p. budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 dla potrzeb WSOiUK UMP z podziałem na 2 części”.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2022/06

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna Poznańskiego Parku Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego położonego w Poznaniu przy:
1) ul. 28 Czerwca 196 roku nr 398A,
2) ul. 28 Czerwca 196 roku nr 398B,
3) ul. 28 Czerwca 196 roku nr 400,
4) ul. 28 Czerwca 196 roku nr 404,
5) ul. 28 Czerwca 196 roku nr 406.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w części III do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym część II do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 (słownie: trzy) lat, liczonych od dnia udzielenia zamówienia jako zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy o wartości nieprzekraczającej 160.200,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto.
2. Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest okoliczność, że:
- dotychczasowy Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością,
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- dotychczasowy Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
3. Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą negocjacje, w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług będzie dotyczyć podobnych usług tj. usług obsługi technicznej budynków w odniesieniu do nieruchomości WCWI sp. z o.o. składających się na Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy zlokalizowanych w Poznaniu: przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406 oraz przy ul. Za Bramką 1 oraz budynku Łazienki Rzeczne” położonego przy ul. Piastowskiej 71.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dla zamówienia przyjmuje niżej opisane kryteria oceny ofert:
Kryterium 1: Cena (C) - 95% (Znaczenie procentowe kryterium);
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 95 punktów
Kryterium 2: Czas reakcji Wykonawcy na awarię (A) - 5% (Znaczenie procentowe kryterium);
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 5 punktów

1. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena" (C).
Sposób przyznawania punktów:
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

𝐶 = (𝐶𝑚𝑖𝑛/ 𝐶𝑏𝑎𝑑) ∗ 100 ∗ 95 %
gdzie:
C- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”;
Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad-cena oferty badanej (brutto).

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

2. Zasady oceny ofert w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy na awarię” (A).
Czas reakcji Wykonawcy na awarię dotyczy czasu w jakim osoba z personelu Wykonawcy przyjedzie na miejsce awarii w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), soboty oraz w dni robocze po godzinie 16.00.
W przypadku kryterium „Czas reakcji Wykonawcy na awarię” punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) Czas reakcji Wykonawcy na awarię 2 godziny – 0 pkt,
b) Czas reakcji Wykonawcy na awarię nie dłużej niż 1 godzinę 30 minut – 2,5 pkt,
c) Czas reakcji Wykonawcy na awarię nie dłużej niż 1 godzinę – 5 pkt.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy na awarię” będzie deklaracja Wykonawcy co do czasu reakcji podana w Formularzu ofertowym.
Maksymalny dopuszczalny czas reakcji Wykonawcy na awarię to 2 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub powzięcia informacji o awarii przez Wykonawcę samodzielnie.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy na awarię” w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował czas reakcji na awarię 2 godziny i przyzna ofercie Wykonawcy 0 punktów w tym kryterium.
4. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na awarię

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 (słownie: dwie) usługi:
a) których okres świadczenia usług obejmował co najmniej 12 (słownie: dwanaście) miesięcy każda,
b) których wartość była nie mniejsza niż: 90.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) zł brutto każda,
c) które polegały na kompleksowej obsłudze technicznej co najmniej 1 (słownie: jeden) budynku usługowego lub biurowego, który:
i) posiada garaż wielostanowiskowy,
ii) powierzchnia użytkowa budynku wraz z garażem wielostanowiskowym była nie mniejsza niż 5.000 m2,
iii) wyposażony jest w instalacje słaboprądowe tj. SSP, SKD, CCTV, BMS, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne; agregat prądotwórczy, UPS i stację transformatorową konsumencką oraz instalacje klimatyzacji VRV i wentylacji mechanicznej.
1.4.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 2 (słownie: dwoma) osobami, które zostaną skierowane do wykonania Zamówienia (personel codzienny), które posiadają następujące uprawnienia i doświadczenie:
a) posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 1 oraz GRUPY 2, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828), uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, przesyłających i zużywających ciepło w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz w zakresie urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
b) posiadającymi co najmniej 3 (słownie: trzy) letnie doświadczenie na stanowisku eksploatacji lub dozoru (obsługi technicznej, serwisowej) obiektów usługowych lub biurowych.
Jako staż pracy dla personelu codziennego rozumie się okres posiadanego doświadczenia na stanowisku związanym z eksploatacją lub dozorem, zgodnym z wymaganiami, bez względu na formę zatrudnienia (np. umowa o pracę, wszelkiego rodzaju umowy cywilno-prawne).

Wykonawca zobowiązany jest dysponować ww. personelem przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia i wykonywać umowne obowiązki wyłącznie przy pomocy ww. personelu. Każdy z pracowników personelu codziennego skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia winien być zatrudniony na umowę o pracę.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany personelu, o ile zastępujący personel będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określając uprawnienia w pkt 1.4.2 lit. a), dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy na złote podczas badania złożonych ofert według tabeli średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do IDW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do IDW).
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz musi zawierać odpowiednią liczbę osób, wymaganą przez zamawiającego oraz potwierdzać, że osoby te posiadają uprawnienia i kwalifikacje – zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ oraz w pkt V ppkt.1.4.2 IDW - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do IDW).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty (wzór stanowi Załącznik nr 1),
2) Wykaz cen (wzór stanowi Załącznik nr 1A),
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW,
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę (wzór stanowi Załącznik nr 6) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego) – jeżeli dotyczy,
6) Stosowne Pełnomocnictwo (-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru,
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
8) Pozostałe dokumenty wymienione w IDW - O ILE SĄ WYMAGANE na etapie składania ofert,
9) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.
2. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
- 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
4. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.
5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA: 65 1440 1286 0000 0000 1147 9658
2) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (moment zaksięgowania wpływu na rachunku Zamawiającego).
3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w formie gwarancji powinno spełniać warunki określone w ust. 7 poniżej.
7. Wymagania dotyczące wadium wniesionego w formie gwarancji
1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) przedmiotowe zobowiązanie gwaranta, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie będzie zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy,
3) wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa powinny zawierać w tekście gwarancji swoją definicję.
8. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 7).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, określa, że dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku.
4. Przepisy oraz postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił przesłanki zmiany umowy w paragrafie 12 Wzoru umowy stanowiącego Część II do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kserokopie uprawnień personelu codziennego i dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, kopię polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zabezpieczenie będzie miało formę niepieniężną).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.