eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Opracowanie dokumentacji proj. oraz pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji zad: Przebudowa układu drogowego w ul. Mieszka I w Sopocie na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji proj. oraz pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji zad: Przebudowa układu drogowego w ul. Mieszka I w Sopocie na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji proj. oraz pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji zad: Przebudowa układu drogowego w ul. Mieszka I w Sopocie na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a253d80-cd4d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041398/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Mieszka I w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.smartpzp.pl/zdizsopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post. o udzielenie zam.w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.Z.P., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot lub poprzez stronę Zamawiającego http:/bip.zdiz.sopot.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia, Pozostałe informacje w Rozdz. XIII SWZ.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. Pozostałe informacje z Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L.119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,
adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl,
tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do
korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18/NZ/2023/KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia przewidzianym do realizacji jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności - decyzji na wycinkę zieleni, wszelkie pozwolenia Konserwatora Zabytków m. Sopotu) i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w oparciu o powstałą w niniejszym postępowaniu dokumentację projektową dla zadania pn:Przebudowa układu drogowego w ul. Mieszka I w Sopocie na odcinku
od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej
2. Projekt budowlany musi być opracowany w sposób zgodny z art. 34 ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z późn. zm. ) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.)
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów
Dokumentacji Projektowej:
 Koncepcja przebudowy systemu istniejącej kanalizacji deszczowej, zawierająca rozwiązania techniczne w zakresie wdrożenia elementów błękitno-zielonej infrastruktury w powiązaniu z przebudową układu drogowego,
 Projekt budowlany, w skład którego wchodzi: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu,
 Inwentaryzacja i gospodarka zielenią na działkach objętych przedmiotem zamówienia,
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 Przedmiar Robót,
 Kosztorys Inwestorski,
 Wizualizacja projektu,
 Inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia
 Operat wodnoprawny (jeżeli dotyczy),
 Uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności decyzji na wycinkę zieleni, wszelkich pozwoleń Konserwatora Zabytków, pozwolenia wodnoprawnego)
 Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę
4. Zakres przedmiotu zamówienia opcjonalnego obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres przedmiotu zamówienia opcjonalnego obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia. W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie czynności związane z pełnieniem Nadzoru Autorskiego podczas 1 pobytu na budowie. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji Robót budowlanych w ramach Nadzoru Autorskiego, objętego niniejszym zamówieniem. Nadzór Autorski Zamawiający planuje powołać w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, o której mowa powyżej dla Robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia. Maksymalna wartość opcji stanowi pięciokrotność oferowanego kosztu pobytu nadzoru autorskiego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.Ustawy P.Z.P. na usługi projektowania i nadzoru autorskiego nad realizacją robót w oparciu o powstałą dokumentację. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług projektowania i nadzoru autorskiego zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: CENA (C),
CZAS REAKCJI ZESPOŁU PROJEKTANTÓW (R)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI ZESPOŁU PROJEKTANTÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), Wykonawca wykonał co najmniej:
• Co najmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości opracowania minimum 100 000,00 zł brutto,
b) Dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do wykonywania niniejszego zamówienia tj:
• Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w wykonaniu co najmniej trzech opracowań obejmujących swym zakresem budowę/przebudowę dróg w ciągu ostatnich 3 lat,
• Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w wykonaniu co najmniej trzech opracowań obejmujących swym zakresem budowę/przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat,
• Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział wykonaniu co najmniej trzech opracowań obejmujących swym zakresem budowę sieci elektroenergetycznych w ciągu ostatnich 3 lat Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia, opisane powyżej, stanowią minimalny skład osób wymaganych do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy P.Z.P. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 6 do SWZ.
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia publicznego wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 455 Ustawy PZP, możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, poza wypadkami przewidzianymi w PZP. może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania Umowy:
 wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej w zakresie dla wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia publicznego, na uzasadniony wniosek Jednostki Projektowej lub Zamawiającego,
 na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej, wg stawek zgodnych z Umową, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 20% wartości brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy,
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron,
 zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Jednostki Projektowej skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych,
 w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania postępowania, Jednostka Projektowa winna poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w Umowie;
 zmiana terminu następuje o uzasadniony czas trwania przeszkody bądź o czas zmian wynikający z okoliczności zmian;
b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
 zmiana wysokości wynagrodzenia Jednostki Projektowej wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)
 w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa poniżej w punkcie c), z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian terminu wykonania zamówienia publicznego,
 w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia publicznego – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,
 zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen umownych dla każdego elementu Dokumentacji Projektowej, zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych przy założeniu, że stawki j.n.p. zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w ŚZWPP za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 w przypadku zmiany cen kosztów związanych z realizacją zamówienia, w związku z waloryzacją określoną w §14.
c) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
  zmiana zakresu opracowania dokumentacji z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Jednostki Projektowej,
ciąg dalszy zmian zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy - Zał nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez PLATFORMĘ SMART PZP Zamawiajacego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, wówczas:
a) zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione (z największą liczbą przyznanych punktów łącznie wg kryterium oceny zamówienia);
b) negocjacje odbywać się będą w zakresie ceny oferty brutto, czasu reakcji zespołu Projektantów;
c) kryteria oceny ofert dodatkowych- zgodnie z Rozdz. XIX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.