eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMIOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespoł Parków Krajobrazowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221037680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 84 29 829

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pomorskieparki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://portal.smartpzp.pl/pzpk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3727a5d8-c318-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011344/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 UTWORZENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO- TURYSTYCZNEJ NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedsięwzięcie grantowe "Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy" realizowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (partner krajowy), Global Nature Fund (partner ponadnarodowy).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136790

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 138211,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż infrastruktury na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Zajęczej dla
osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
2. Montaż infrastruktury odbędzie się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – na obszarze leśnym na dz.
ewidencyjnych nr 424 (Miasto Gdańsk, obręb ewidencyjny 012) oraz nr 4/3 (Miasto Gdańsk, obręb ewidencyjny 011).
Długość ścieżki wynosi ok. 1 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

92312000-1 - Usługi artystyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez Wykonawcę - Badylarze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Południowa 6, 83-010 Straszyn, Polska na kwotę 256 639,50 zł brutto.
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 170 000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do zaoferowanej przez wykonawcę ceny, w związku z powyższym zgodnie z treścią art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp postępowanie podlega unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256639,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256639,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.