eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMIOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespoł Parków Krajobrazowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221037680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 84 29 829

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pomorskieparki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W DOLINIE ZAJĘCZEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3727a5d8-c318-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011344/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 UTWORZENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO- TURYSTYCZNEJ NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedsięwzięcie grantowe "Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy" realizowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (partner krajowy), Global Nature Fund (partner ponadnarodowy).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/pzpk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/pzpk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały szczegółowo w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż infrastruktury na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Zajęczej dla
osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
2. Montaż infrastruktury odbędzie się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – na obszarze leśnym na dz.
ewidencyjnych nr 424 (Miasto Gdańsk, obręb ewidencyjny 012) oraz nr 4/3 (Miasto Gdańsk, obręb ewidencyjny 011).
Długość ścieżki wynosi ok. 1 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

92312000-1 - Usługi artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej (lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokument, o którym mowa w pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 3 stosuje się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100 zlotych).
2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej (gwarnacji lub poręczenia) dokument wadialny
winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy:
1) wskazanie Wykonawcy (Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie koniecznym jest
wskazanie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia;
2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:
Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk
3) wskazanie Gwaranta,
4) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego.
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym,
6) wskazanie sumy gwarancyjnej,
7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia,
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji;
9) oryginał wadium nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach
określonych w ustawie Pzp.
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank PKO BP SA 66
1020 1811 0000 0202 0312 5499 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu pn. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej
w Dolinie Zajęczej dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego
zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 –45 SWZ
wykonawca składa wraz z ofertą.
8. Wadium złożone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać dane gwaranta, na które Zamawiający winien złożyć
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium. Sugeruje się podanie adresu e-mail lub ePUAP.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia
wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie
kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1
ustawy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pzpk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności
wskazanych w rozdziale Va SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w rozdziale Va SWZ
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę, zgodnie z treścią załącznika nr 5b do SWZ. Uwaga: oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie, podmiot udostępniający swoje zasoby.
2. Zgodnie z SWZ termin realizacji zamówienia oznaczony został w tygodniach. Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ wynosi on do
10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Informacja wskazana w Sekcji 4.2.10 Ogłoszenia stanowi jedynie przeliczenie na
potrzeby publikacji ogłoszenia, gdyż formularz nie zawiera możliwości określenia terminu realizacji w tygodniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.