eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń uzdatniania wody basenu w kompleksie krytej pływalni AWFiS w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń uzdatniania wody basenu w kompleksie krytej pływalni AWFiS w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Górskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-336

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 554 71 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://awf.gdansk.sisco.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://awfisgdansk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń uzdatniania wody basenu w kompleksie krytej pływalni AWFiS w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-224e0afc-812b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048943/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń uzdatniania wody basenu w kompleksie krytej pływalni AWFiS w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511324

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.260.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi polegającej na stałej całodobowej obsłudze technicznej urządzeń stacji basenowej. Kontrola poszczególnych procesów uzdatniania wody oraz monitoring systemu technologii basenowej wraz z dostawą środków chemicznych, niezbędnych do utrzymania pracy urządzeń uzdatniania wody, znajdujących się w Maszynowni Krytej Pływalni zlokalizowanej w kompleksie obiektów XI – XIII AWFiS w Gdańsku, przy ul. Kazimierza Górskiego 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 65130000-3 - Obsługa stacji wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 271854,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 247200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AQUAPRO spółka cywilna Przemysław Pikniczka, Bartosz Łoziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9581665207

7.3.3) Ulica: Władysława Kańskiego7A/2

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-603

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.