eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchań › Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 72

1.5.2.) Miejscowość: Suchań

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-132

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915624015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c36b9a52-a704-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c36b9a52-a704-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019187/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092732

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZK.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 139393,35 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 94364,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia publicznego jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Suchaniu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez minimalizację ryzyka utraty informacji w wyniku ewentualnych ataków.
Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
1) Serwer do obsługi e-obiegu dokumentów – 1 szt.,
2) Serwer wraz z oprogramowaniem – 1 szt.,
3) Zasilacz awaryjny UPS do serwera – 1 szt.,
4) Stacje robocze z monitorami - 6 szt.,
5) Oprogramowanie biurowe – 6 licencji,
6) Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych typu NAS – 1 szt.,
7) Dyski rezerwowe do urządzenia do tworzenia kopii zapasowych – 4 szt.,
8) Specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – 1 kpl. (1 serwer i 27 urządzeń końcowych),
9) Urządzenie klasy UTM – 1 szt.,
10) Skaner – 3 szt.,
11) Zestaw do przeprowadzania wideokonferencji (kamera i słuchawki) – 3 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznik nr 3 do SWZ.
Zamówienie obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Suchaniu ul. Pomorska 72.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30214000-2 - Stacje robocze

30216110-0 - Skanery komputerowe

32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93313,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107379,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93313,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYPERID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389731877

7.3.3) Ulica: ul. Żurawia 22 lokal 704

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93313,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.