eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › "Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001007406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: specsier@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw-sieradz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a23aed82-cd4d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030303/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa brykietu drzewnego pelletu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a23aed82-cd4d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia
2.Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: specsier@pro.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu reprezentowany przez Dyrektora e-mail: specsier@pro.onet.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: iod@sosw-sieradz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w celu realizacji zamówienia publicznego i w związku z niezbędnością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U.2019 poz. 1145,1495, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568., Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu jednolitym rzeczowym wykazem akt.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem pelletu drzewnego w ilości 80 ton ( pakowany w workach po 15 kg.) dla potrzeb grzewczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu o parametrach:
* wartość opałowa min. 18MJ/kg
* zawartość popiołu 1%-2%
* wilgotność nie większa niż 10%
* granulacja pelletu: średnica 6-8 mm
* skład pelletu: trociny stanowiące odpady drewna iglastego i liściastego
* opakowania zbiorcze: 15 kg
Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, jakie są wymagane do spalania biomasy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
LP = A + B +C
KRYTERIUM WAGA (%)
A Kryterium cenowe 60
B Kryterium : Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru 40
LP Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 100

A. KRYTERIUM – CENA OFERTY

oferta z najniższą ceną brutto
A = ------------------------------------------------ x 100 x 60% = ……….. pkt.
cena badanej oferty brutto

A.1 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
A.2 Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
A.3 Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

B. Kryterium czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru tj. czas na wymianę wadliwego lub uzupełnienie braków liczony od momentu zgłoszenia.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – do 1 dnia
20pkt. – od 1 do 2 dni
0 pkt. – powyżej 2 dni
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.