eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usługi odbierania i zagosp. odpadów komun. z nier. niezam. wybranych jednostek ARiMR na terenie woj. łódzkiego w podziale na 12 zadań. Zadanie 1 - odbiór odpadów z siedziby ŁOR ARiMROgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbierania i zagosp. odpadów komun. z nier. niezam. wybranych jednostek ARiMR na terenie woj. łódzkiego w podziale na 12 zadań.
Zadanie 1 – odbiór odpadów z siedziby ŁOR ARiMR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Łódzki Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Piłsudskiego 84

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-202

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodzki@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbierania i zagosp. odpadów komun. z nier. niezam. wybranych jednostek ARiMR na terenie woj. łódzkiego w podziale na 12 zadań.
Zadanie 1 – odbiór odpadów z siedziby ŁOR ARiMR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdfcc38e-cc8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR05.2619.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu nieruchomości niezamieszkałej – siedziby Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. al. Piłsudskiego 84, 92 – 202 Łódź (zwana dalej: „ŁOR ARiMR”),
w podziale na poniższe frakcje:
1) Papier – kod: 15 01 01;
2) Metale i tworzywa sztuczne – kody: 15 01 02 i 15 01 04;
3) Szkło – kod: 15 01 07;
4) Bioodpady – kod: 20 01 01;
5) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe po segregacji) – kod: 20 03 01.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z siedziby ŁOR ARiMR realizowane będą w terminie 20 miesięcy, począwszy od dnia 01.05.2023 r.
3. Wykonawca, w ramach ceny zaoferowanej w Formularzu Oferty, zobowiązany jest zapewnić pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości i o pojemności wskazanej w pkt 4. Dostarczone pojemniki muszą posiadać oznaczenie tekstowe i odpowiadać kolorystyce określonej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w zależności od gromadzonej w nich frakcji. Pojemniki do gromadzenia odpadów winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym i sanitarnym (używane).
4. Wykaz pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów z siedziby ŁOR ARiMR w podziale na frakcje:
1) Papier - 2 szt. pojemników (1 szt. 1100 l, 1 szt. 240 l) - odbiór co 1 tydzień,
2) Metale i tworzywa sztuczne- 1 szt. pojemnika 1100 l - odbiór co 1 tydzień,
3) Szkło - 1 szt. pojemnika 120 l - odbiór 1 raz w miesiącu,
4) Bioodpady - 1 szt. pojemnika 120 l - odbiór 1 raz w miesiącu,
5) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe po segregacji) - 2 szt. pojemników (po 1100 l każdy) - odbiór co 1 tydzień.
5. Poniżej wskazane zostały szacowane ilości odbiorów odpadów w trakcie realizacji usługi w okresie 20 miesięcy. Ilości odbiorów odpadów określono na podstawie częstotliwości odbioru odpadów dla poszczególnych frakcji z uwzględnieniem dodatkowych wywozów:
Papier - 93 odbiory,
Metale i tworzywa sztuczne - 93 odbiory,
Szkło - 21 odbiorów,
Bioodpady - 21 odbiorów,
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe po segregacji) - 93 odbiory.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i nie będzie podlegać odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w mieście Łodzi na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2022 r. poz. 2519);
b) posiada aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Rejestr BDO) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp , sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach - sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w postaci:
1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Łódź, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz
2) aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Rejestr BDO) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający określił w SWZ inne, wymagane oświadczenia lub dokumenty które Wykonawca winien dołączyć do oferty, w tym w Rozdziale IV. Zawartość ofert, wykaz podmiotowych środków dowodowych. Ponadto w Rozdziale VIII pkt 2 Zamawiający określił formę dokumentów składanych w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale III pkt 1 SWZ,
3. zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
5. przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w § 8 Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiającym jest:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 70
00-175 Warszawa
NIP 526 193 39 40
REGON: 010613083

Podmiot prowadzący postępowanie i adres do korespondencji:
Łódzki Oddział Regionalny ARiMR
al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
tel. (042) 675-67-00

2. Zamówienie zostało ujęte w planie zamówień publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2023 r. pod numerem nr 2023/BZP 00103283/01/P ze zmianami, pozycja planu: 1.3.18.

3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie przepisów art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - zwaną dalej: „ustawą: lub „ustawą Pzp”).

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5. Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
5.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta
nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.
5.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze z zastrzeżeniem Rozdziału VIII. 2. Ust. 4 – 12 SWZ. Wzór Zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzające:
5.4.1. brak podstaw wykluczenia (wg Załącznika nr 3 do SWZ oraz Załącznika nr 4 do SWZ),
5.4.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 5 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.