eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji DializOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 47 35 127

1.5.8.) Numer faksu: 22 613 19 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b6d62b0-aea8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 sprzęt jednorazowy - stacja dializ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101446

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D-8/P/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 8776,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 45036,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 55728,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 37746,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 258984,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6920,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6920,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6920,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:6340125442

7.3.3) Ulica: ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6920,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28458,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46008,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28458,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercator Medical S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:6771036424

7.3.3) Ulica: ul. Heleny Modrzejewskiej 30

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-327

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28458,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację zamówienia Zadania nr 3 przeznaczył kwotę brutto 55 728,00 złotych. Wartość brutto złożonej jedynej oferty wynosi 64 800,00 złotych. Oferowana cena przewyższa kwotę brutto o 9 072,00 złotych.
Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację zamówienia dla powyższych Zadań, postępowanie zostaje unieważnione jak na wstępie.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację zamówienia Zadania nr 4 przeznaczył kwotę brutto 37 746,00 złotych. Wartość brutto złożonej jedynej oferty wynosi 40 338,00 złotych. Oferowana cena przewyższa kwotę brutto o 2 592,00 złotych.
Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację zamówienia dla powyższych Zadań, postępowanie zostaje unieważnione jak na wstępie.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację zamówienia Zadania nr 5 przeznaczył kwotę brutto 258 984,00 złotych. Wartość brutto złożonej jedynej oferty wynosi 291 060,00 złotych. Oferowana cena przewyższa kwotę brutto o 32 076,00 złotych.
Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację zamówienia dla powyższych Zadań, postępowanie zostaje unieważnione jak na wstępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.