eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi serwisowe i naprawy pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu



Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi serwisowe i naprawy pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 24,26

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-333

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713652403

1.5.8.) Numer faksu: 713652782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.wroclaw@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

finanse publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowe i naprawy pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e501b1eb-ccf5-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086201/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi serwisowe i naprawy pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj.
0201-ILZ.260.8.2022, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace. marketplanet.pl.
3. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES. lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/;
- podpis zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;
- podpis osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 Ustawy, pełnomocnictwo, oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o
informatyzacji, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 6.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest .pdf.
3) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – „zegarem Głównego Urzędu Miar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję:
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław
tel. 71 36 52 403; fax 71 36 52 782
Kontakt do inspektora ochrony danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod adresem e-mail: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp).
Informacje o odbiorcach danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznych. W przypadku postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający
przechowuje protokół przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca
1983 r. przez okres 5 lat od roku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z ustawą Pzp i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Inne informacje
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211531,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Wrocław - 78 pojazdów służbowych

4.2.5.) Wartość części: 116193,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego art. 441 ustawy Pzp przez cały okres
trwania umowy.
b) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i podlegać będzie na tym ,że
Zamawiający może zwiększyć zakres zobowiązywania umownego w zakresie serwisów olejowych i napraw pojazdów
służbowych maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego , po cenach ustalonych przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
c) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Pisemne zawiadomienie o realizacja prawa opcji Zamawiający prześle wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie.
d) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
e) W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego , Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego
tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ogółem brutto za serwisy olejowe pojazdów (C) - 30%
2) koszt jednej roboczogodziny brutto naprawy pojazdu (R) - 30%
3) okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu (G) - 30%
4) obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością (O) - 10%
2. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Wałbrzych – 16 pojazdów służbowych

4.2.5.) Wartość części: 23834,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego art. 441 ustawy Pzp przez cały okres
trwania umowy.
b) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i podlegać będzie na tym ,że
Zamawiający może zwiększyć zakres zobowiązywania umownego w zakresie serwisów olejowych i napraw pojazdów
służbowych maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego , po cenach ustalonych przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
c) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Pisemne zawiadomienie o realizacja prawa opcji Zamawiający prześle wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie.
d) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
e) W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego , Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego
tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ogółem brutto za serwisy olejowe pojazdów (C) - 30%
2) koszt jednej roboczogodziny brutto naprawy pojazdu (R) - 30%
3) okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu (G) - 30%
4) obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością (O) - 10%
2. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Kłodzko - 10 pojazdów służbowych

4.2.5.) Wartość części: 14896,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego art. 441 ustawy Pzp przez cały okres
trwania umowy.
b) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i podlegać będzie na tym ,że
Zamawiający może zwiększyć zakres zobowiązywania umownego w zakresie serwisów olejowych i napraw pojazdów
służbowych maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego , po cenach ustalonych przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
c) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Pisemne zawiadomienie o realizacja prawa opcji Zamawiający prześle wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie.
d) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
e) W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego , Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego
tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ogółem brutto za serwisy olejowe pojazdów (C) - 30%
2) koszt jednej roboczogodziny brutto naprawy pojazdu (R) - 30%
3) okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu (G) - 30%
4) obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością (O) - 10%
2. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Legnica-23 pojazdy służbowe

4.2.5.) Wartość części: 34262,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego art. 441 ustawy Pzp przez cały okres
trwania umowy.
b) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i podlegać będzie na tym ,że
Zamawiający może zwiększyć zakres zobowiązywania umownego w zakresie serwisów olejowych i napraw pojazdów
służbowych maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego , po cenach ustalonych przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
c) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Pisemne zawiadomienie o realizacja prawa opcji Zamawiający prześle wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie.
d) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
e) W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego , Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego
tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ogółem brutto za serwisy olejowe pojazdów (C) - 30%
2) koszt jednej roboczogodziny brutto naprawy pojazdu (R) - 30%
3) okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu (G) - 30%
4) obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością (O) - 10%
2. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Zgorzelec - 15 pojazdów służbowych

4.2.5.) Wartość części: 22344,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego art. 441 ustawy Pzp przez cały okres
trwania umowy.
b) Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i podlegać będzie na tym ,że
Zamawiający może zwiększyć zakres zobowiązywania umownego w zakresie serwisów olejowych i napraw pojazdów
służbowych maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego , po cenach ustalonych przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
c) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Pisemne zawiadomienie o realizacja prawa opcji Zamawiający prześle wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie.
d) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
e) W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego , Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego
tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ogółem brutto za serwisy olejowe pojazdów (C) - 30%
2) koszt jednej roboczogodziny brutto naprawy pojazdu (R) - 30%
3) okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu (G) - 30%
4) obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością (O) - 10%
2. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa pojazdów Zamawiającego poza kolejnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
B) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
C) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
D) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował:
• dla części 1 zamówienia:
-minimum jednym warsztatem umożliwiającym wjazd pojazdu o wysokości min 3,15m i szerokości 2,70m jak również
uniesienie pojazdu o wyżej wymienionych wymiarach na podnośniku. Warsztat musi znajdować się w odległości do 7 km
(jadąc drogami publicznymi) od siedziby Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 24,26
oraz być wyposażony w specjalistyczne urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności obsługowo –
naprawczych i wszystkich czynności kontrolno – regulacyjnych pojazdów tj. posiadający co najmniej:
a) jedno stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego
b) jedno stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego
c) jedno urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji
d) jedno urządzenie i oprogramowanie (aktualizowane na bieżąco) do pełnej diagnostyki, w tym co najmniej jeden komputer
do diagnostyki silnika i części elektronicznych z oprogramowaniem umożliwiającym diagnostykę samochodu
e) dwa stanowiska dla samochodów osobowych umożliwiających naprawę ca najmniej dwóch samochodów równocześnie, wyposażonych w podnośnik umożliwiający podniesienie całego samochodu lub kanał;
• dla części od 2 zamówienia:
- minimum jednym warsztatem znajdującym się w granicach miasta Wałbrzych, wyposażonym w specjalistyczne urządzenia
i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności obsługowo – naprawczych i wszystkich czynności kontrolno –
regulacyjnych pojazdów tj. posiadający co najmniej:
a) jedno stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego
b) jedno stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego
c) jedno urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji
d) jedno urządzenie i oprogramowanie (aktualizowane na bieżąco) do pełnej diagnostyki, w tym co najmniej jeden komputer
do diagnostyki silnika i części elektronicznych z oprogramowaniem umożliwiającym diagnostykę samochodu
e) dwa stanowiska dla samochodów osobowych umożliwiających naprawę co najmniej dwóch samochodów równocześnie,
wyposażonych w podnośnik umożliwiający podniesienie całego samochodu lub kanał;
• dla części od 3-5 zamówienia:
- minimum jednym warsztatem znajdującym się odpowiednio :
a) dla części 3 – w granicach miasta lub do 10 km km (jadąc drogami publicznymi) od granic miasta Kłodzko,
b) dla części 4 – w granicach miasta lub do10 km km (jadąc drogami publicznymi) od granic miasta Legnica,
c) dla części 5 – w granicach miasta lub do 10km km (jadąc drogami publicznymi) od granic miasta Zgorzelec,
wyposażonym w specjalistyczne urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności obsługowo – naprawczych i wszystkich czynności kontrolno – regulacyjnych pojazdów tj. posiadający co najmniej:
a) jedno stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego
b) jedno stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego
c) jedno urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji
d) jedno urządzenie i oprogramowanie (aktualizowane na bieżąco) do pełnej diagnostyki, w tym co najmniej jeden komputer
do diagnostyki silnika i części elektronicznych z oprogramowaniem umożliwiającym diagnostykę samochodu
e) dwa stanowiska dla samochodów osobowych umożliwiających naprawę co najmniej dwóch samochodów równocześnie,
wyposażonych w podnośnik umożliwiający podniesienie całego samochodu lub kanał;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy:
oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ;
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności.
3) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835): odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
4) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 8)-10) Ustawy: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów
wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 składa odpowiednio dokumenty , o których mowa w §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r. poz. 2415). Wymagania dotyczące ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (warunek określony w Rozdziale
V ust. 1 pkt 2 lit. D SWZ - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ - Zasób techniczny (odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Z treści zobowiązania musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) jaki jest sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i
wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności
powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej,
będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ias.wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), Zamawiający dodatkowo
wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.