eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowroc豉w › Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice-Szad這wice na odcinku Skalmierowice-Szad這wiceOg這szenie z dnia 2022-05-11


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice-Szad這wice na odcinku Skalmierowice-Szad這wice

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZARZ. DR笉 POWIATOWYCH W INOWROCxWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092366360

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Pozna雟ka 384C

1.5.2.) Miejscowo嗆: Inowroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/index.php

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

utrzymanie dr鏬

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice-Szad這wice na odcinku Skalmierowice-Szad這wice

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dc91c3c6-d103-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00153440

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-05-11

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00013428/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice - Szad這wice na odcinku Skalmierowice – Szad這wice

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc91c3c6-d103-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja miedzy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si za po鈔ednictwem portalu e-Zam闚ienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto Wykonawcy na portalu e-Zam闚ienia. Formularz rejestracji konta Wykonawcy dost瘼ny https://ezamowienia.gov.pl/mt-manager/
2. Dokumenty elektroniczne sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem portalu e-Zam闚ienia. Spos鏏 sporz康zenia
dokument闚 elektronicznych musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi
w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji
oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy.
3. Niezb璠ne wymagania techniczne do sporz康zenia i z這瞠nia oferty:
• dost瘼 do sieci Internet
• program umo磧iwiaj帷y otwarcie dokument闚 edytowalnych w formacie .doc, .docx, .xls, .xlsx,
• program umo磧iwiaj帷y otwarcie dokument闚 w formacie .pdf.
• program umo磧iwiaj帷y otwarcie plik闚 skompresowanych .7zip lub .zip.
4. W celu prawid這wego korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia wymagany jest:
-Komputer PC
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poni窺zych system闚 operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c) Zainstalowana jedna z poni窺zych przegl康arek:
1. Chrome 66.0 lub nowsza
2. Firefox 59.0 lub nowszy
3. Safari 11.1 lub nowsza
4. Edge 14.0 i nowsze
albo
-Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przegl康arka Chrome 61 lub nowa
8.7. Dla skorzystania z pe軟ej funkcjonalno軼i mo瞠 by konieczne w陰czenie w przegl康arce obs逝gi protoko逝 bezpiecznej transmisji danych SSL, obs逝gi Java Script, oraz cookies.
8.8. Specyfikacja po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja po陰czenia – formularze udost瘼nione s za pomoc protoko逝 TLS 1.2
b) format danych oraz kodowanie: formularze dost瘼ne s w formacie HTML z kodowaniem UTF-8
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opieraj si o czas serwera i dane zapisywane s z dok豉dno軼i co do sekundy
5. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na e-Zam闚ienia.
6. Wykonawcy mog zwraca si do Zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Zamawiaj帷y jest obowi您any udzieli
wyja郾ie niezw這cznie, jednak nie p騧niej ni 2 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert, pod warunkiem 瞠 wniosek o wyja郾ienie wp造n掖 do Zamawiaj帷ego nie p騧niej ni na 4 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. 22 maja 2022 roku do godziny 23:59

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuj, 瞠
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康u Dr鏬 Powiatowych w Inowroc豉wiu z siedzib w Inowroc豉wiu przy ul. Pozna雟ka 384c reprezentowany przez Dyrektora.
b) inspektorem ochrony danych w Zarz康zie Dr鏬 Powiatowych w Inowroc豉wiu jest pan Sylwia Osowska, e-mail.: osowska.alsta@gmail.com tel. 608-579-246.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego nr TP/5/2022 pod nazw „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice-Szad這wice na odcinku Skalmierowice-Szad這wice”.
d) odbiorc Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby oraz podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zosta豉 dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 roku Prawo zam闚ie publicznych w tym miedzy innymi: UZP, jednostki samorz康u terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, kt鏎ym jest przekazywana kopia ofert, a tak瞠 podmioty kt鏎e przetwarzaj dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego/organizacji mi璠zynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenia zam闚ienia;
g) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy PZP;
h) Pani/Pana dane nie b璠 przetwarzane wy陰cznie w spos鏏 zautomatyzowany w tym r闚nie w formie profilowania.

W przypadku, gdy w post瘼owaniu uczestnicz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowi您any poinformowa podwykonawc, 瞠 przetwarza jego dane osobowe.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
Nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy w post瘼owaniu uczestnicz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowi您any poinformowa podwykonawc, 瞠 przetwarza jego dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/5/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos豉wice-Szad這wice na odcinku Skalmierowice-Szad這wice”.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 stanowi帷y za陰cznik do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-25

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony na podstawie dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 4.000.000,00 z.

2. Wykonawca posiada zdolno嗆 techniczn i zawodow.
Wykonawca posiada zdolno嗆 techniczn - Wykonawca posiada wiedz i do鈍iadczenie w zakresie wykonanych rob鏒 budowlanych, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej 2 zadania polegaj帷e na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o warto軼i nie mniejszej ni 2.000.000,00 z brutto ka盥e z zada.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencja貫m osobowym, tj.:
• kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi* w specjalno軼i drogowej, oraz przynale篡 do odpowiedniej Izby In篡nier闚, a tak瞠 by kierownikiem budowy dla 2 zada o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 2.000.000,00 z brutto ka盥e z zada w okresie ostatnich 10 lat.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzie sk豉dania nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; sporz康zonej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jej z這瞠niem;
b) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo
o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej,
c) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjent闚 Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do tego rejestru, sporz康zonej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem,
d) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i
op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e
porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i,
e) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i,
f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
g) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
-art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
-art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
-art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
-art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno郾ie do naruszenia obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
-art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzie sk豉dania nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane
zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert sk豉da si na Formularzu ofertowym generowanym automatycznie przez portal e-Zam闚ienia. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ,
2) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 5, zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ (je瞠li dotyczy),
3) dokumenty z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pe軟omocnictwa, KRS lub CEIDG) (je瞠li dotyczy),
4) wadium, o kt鏎ym mowa w pkt. 20 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 72.000,00 z.
2. Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia terminu zwi您ania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieni康zu za pomoc przelewu bankowego Zamawiaj帷y b璠zie uwa瘸 za skuteczne tylko w闚czas gdy przed up造wem terminu sk豉dania ofert kwota wniesionego wadium b璠zie uznana na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. Zaleca si, aby kopi dowodu wniesienia wadium za陰czy do oferty.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
a) pieni康zu: przelewem z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: 14 8149 0000 0022 6266 2000 0005 (przelew: zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe).
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium nast瘼uje na zasadach okre郵onych w art. 98 ustawy Pzp.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni pieni康z nale篡 za陰czy do oferty orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium nale篡 wnie na Zarz康 Dr鏬 Powiatowych w Inowroc豉wiu, ul. Pozna雟ka 384c, 88-100 Inowroc豉w (nie wnosi na Powiat Inowroc豉wski).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
2.W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej przez kilku przedsi瑿iorc闚 (tzw. konsorcjum) wsp鏊nicy musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do oferty nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo, podpisane przez osoby upowa積ione do sk豉dania
o鈍iadcze woli ka盥ego ze wsp鏊nik闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umowy w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art 455 ust. 2 ustawy Pzp.
3.Dopuszcza si mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, je瞠li konieczno嗆 wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno軼i szczeg馧owo opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-05-27 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 08:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-06-25

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.