eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Całodobowa Ochrona Obiektów, Osób i Mienia, Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy u. Wojska Polskiego 24 - postępowanie nr 2Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa Ochrona Obiektów, Osób i Mienia, Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy u. Wojska Polskiego 24 - postępowanie nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raciborz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa Ochrona Obiektów, Osób i Mienia, Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy u. Wojska Polskiego 24 - postępowanie nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50a5ca0a-ccb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00519772/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Całodobowa ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy ul. Wojska Polskiego 24

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50a5ca0a-ccb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 6.1 lub nowsza
14. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
15. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1. specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2. format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3. oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
11. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
• Sąd Rejonowy w Raciborzu ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz reprezentowany przez Prezesa Sadu Rejonowego w Raciborzu tel. 324594604, adres e-mail: administracja@raciborz.sr.gov.pl. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Raciborzu, tel. 32 45-94-608 adres e-mail: dyrektor@raciborz.sr.gov.pl;
• Platformy e-Zamówienia jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Szczegóły znajdują się w Regulaminie pod adresem Portal Dostępowy | Regulamin (ezamowienia.gov.pl);
b. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Raciborzu jest Joanna Łukaszyk tel. 667270613, e-mail: joanna.lukaszyk@raciborz.sr.gov.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: ZP-2360-9/22 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm. 236-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Całodobowa ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 oraz przy ul. Wojska Polskiego 24 – Postępowanie nr 2.
3. 2. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Adm 236-3/2023
4. 3. Nazwy i kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia: CPV 79.71.00.00-4.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:
• załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy;
• załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ze względu na nadmierne trudności w realizacji zamówienia oraz znaczący wzrost kosztów, a także w związku z ewentualnym brakiem koordynacji, skutkującym groźbą nieprawidłowej realizacji zadania. Brak podziału na części pozwala na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) co najmniej na okres realizacji zamówienia.
10. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-04-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej. (podstawa: art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U.2020 poz. 838).

UWAGA:
1) Warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą założyć oświadczenie w zakresie określonym (część C załącznik nr 2 do SWZ) art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika którą usługę (część usługi) wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku kiedy, każdy z członków konsorcjum będzie świadczył usługę ochrony zobowiązani są do posiadania w/w uprawnień i ich przedłożenia na wezwanie Zamawiającego.

2.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej i zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowa) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia na kwotę minimum 400 000 zł netto.
Uwaga:
1) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona usługę.
2) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie (część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres usług będzie realizował.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨/ów w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
• na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (CZĘŚĆ A);
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem;

Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VI pkt 2.2. ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej; (podstawa: Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U.2020 poz. 838).
b) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VI pkt 2.4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z zawartymi oświadczeniami;

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B ww. załącznika).

3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego; Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą założyć oświadczenie w zakresie określonym
(część C załącznik nr 2 do SWZ) art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika którą usługę (część usługi) wykonają
poszczególni wykonawcy. W przypadku kiedy, każdy z członków konsorcjum będzie świadczył usługę ochrony zobowiązani
są do posiadania w/w uprawnień i ich przedłożenia na wezwanie Zamawiającego.
1) Zamawiający określa, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku
mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców/ wykonawcy, którzy/który wykonają/wykona usługę.
2) Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają oświadczenie
(część C załącznik nr 2 do SWZ), w którym określają który Wykonawca jaki zakres usług będzie realizował.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część B
ww. załącznika).
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z
zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;
Szczegóły w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w sytuacjach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
Szczegóły w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-50a5ca0a-ccb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 121 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, obowiązek wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących usługi ochrony fizycznej.
4. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w zakresie działania grupy interwencyjnej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.