eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Remont sanitariatów II i III piętra, wymiana grzejników w 4 pokojach i 2 świetlicach, w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sanitariatów II i III piętra, wymiana grzejników w 4 pokojach i 2 świetlicach, w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kazmierza Kirejczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000234985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chojnicka 70

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@soswstarogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswstarogard.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sanitariatów II i III piętra, wymiana grzejników w 4 pokojach i 2 świetlicach, w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1df60d6b-d10c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026739/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont sanitariatów II i III piętra, wymiana grzejników w 4 pokojach i 2 świetlicach, w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
katarzyna.malinowska@soswstarogard.pl
joanna.smolinska@soswstarogard.pl
darek.szczubelek@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r., poz. 123 i 730 ze zm.).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy, zapoznaje się oraz akceptuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
A. Administratorem przetwarzanych danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka, ul. Chojnicka 70, 83-200 Starogard Gdański, zwany dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
B. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:  drogą elektroniczną: iod.annadudek@gmail.com  pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
D. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. firmom informatycznym serwisującym sprzęt i oprogramowanie komputerowe, firmom świadczącym usługi archiwistyczne i niszczenia dokumentów).
E. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
F. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności w ustawie Pzp oraz ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
G. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
H. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/SOSW/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont sanitariatów II i III piętra, wymiana grzejników w 4 pokojach i 2 świetlicach, w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-06 do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty:

I kryterium – cena (KC) – 60%
II kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – 30%
III kryterium – ilość wykonanych robót budowlanych (RB) – 10%

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za trzy kryteria (kryterium: cena 60% - maksymalna liczba punktów 60, kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 30% - maksymalna liczba punktów 30, kryterium „Ilość wykonanych robót budowlanych 10% maksymalna liczba punktów 10).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość wykonanych robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki dotyczące :
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy o wpisie do ewidencji CEIDG, bądź aktualny ( nie starszy niż 7 dni roboczych przed datą złożenia formularza ofertowego wraz z załącznikami) dokument wygenerowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, bądź przedłożenie zaświadczeń o uprawnieniach.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy złotych)
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną tożsamą z zamówieniem robotę budowlano-montażową, o wartości robót nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy) –Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych. W przypadku braku robót budowlanych określonych w pkt. 4 oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ ( obligatoryjnie do składanej oferty).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy o wpisie do ewidencji CEIDG, bądź aktualny ( nie starszy niż 7 dni roboczych przed datą złożenia formularza ofertowego wraz z załącznikami) dokument wygenerowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, bądź przedłożenie zaświadczeń o uprawnieniach.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy złotych)
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną tożsamą z zamówieniem robotę budowlano-montażową, o wartości robót nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy) –Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych. W przypadku braku robót budowlanych określonych w pkt. 4 oferta wykonawcy zostaje odrzucona.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy o wpisie do ewidencji CEIDG, bądź aktualny ( nie starszy niż 7 dni roboczych przed datą złożenia formularza ofertowego wraz z załącznikami) dokument wygenerowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, bądź przedłożenie zaświadczeń o uprawnieniach.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy złotych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego z Wykonawców.

mowa o oświadczeniu :oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.