eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: basia_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c66720a-cd35-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/746611

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/746611

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 38 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 38 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.12.2023.BŻ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową
z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – miasto Ostróda”
2. Zamówienie realizowane będzie w następujących ilościach:
Etap I: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 9128,44 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul, 558,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru niebieskiego (RAL 5017), 753,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru czerwonego (RAL 3020), 49,00 m 2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru żółtego, usunięcie starego oznakowania metodą nie powodująca ingerencji w nawierzchnię 120,00 m2.
Etap II: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 1200 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul.
3. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach.
Prace Etapu I należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
4. Zakres robót na wykonanie Etapu II zostanie podany w sezonie jesiennym,
tj. sierpień/październik, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace Etapu II należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
5. Wezwanie do wykonania danego etapu (przekazanie zakresu) traktuje się jako przekazanie terenu budowy na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2023 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy książkę obmiarów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
7. Po zakończeniu Etapu I nastąpi odbiór częściowy.
Po zakończeniu ETAPU II nastąpi odbiór końcowy robót.
8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.
9. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania poziomego, w celu zaopiniowania
i zatwierdzenia.
10. Wykonanie oznakowania poziomego należy prowadzić każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
11. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania poziomego będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie .
12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
13. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 170 dni.
a) Etap I: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 14-30 dni (kryterium oceny ofert);
b) Etap II: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 5-10 dni(kryterium oceny ofert);
W tabelach formularza cenowego podano ilość m2 na cały okres obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu I

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu II

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową
z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie - gmina Ostróda, miasto i gmina Miłomłyn, gmina Dąbrówno, gmina Grunwald”
2. Zamówienie realizowane będzie w następujących ilościach:
Etap I: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 8120,06 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul, 54,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru niebieskiego (RAL 5017),19,25 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru czerwonego (RAL 3020).
Etap II: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 822,02 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul, 19,25 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru czerwonego (RAL 3020).
3. Prace Etapu I należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
4. Zakres robót na wykonanie Etapu II zostanie podany w sezonie jesiennym,
tj. sierpień/październik, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace Etapu II należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
5. Wezwanie do wykonania danego etapu (przekazanie zakresu) traktuje się jako przekazanie terenu budowy na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2023 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy książkę obmiarów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
7. Po zakończeniu Etapu I nastąpi odbiór częściowy.
Po zakończeniu ETAPU II nastąpi odbiór końcowy robót.
8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.
9. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
10. Wykonanie oznakowania poziomego należy prowadzić każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
11. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania poziomego będzie uzgadniał lokalizację robót z Majstrem lub Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
13. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 170 dni.
a) Etap I: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 12-20 dni (kryterium oceny);
b) Etap II: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 5 – 10 dni (kryterium oceny).
15. W tabelach formularza cenowego podano ilość m2 na cały okres obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu I

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu II

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową
z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu - miasto Morąg”
2. Zamówienie realizowane będzie w następujących ilościach:
Etap I: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 2051,10 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul, 113,80 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową koloru niebieskiego (RAL 5017).
Etap II: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 829,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul.
3. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach.
4. Prace Etapu I należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
5. Zakres robót na wykonanie Etapu II zostanie podany w sezonie jesiennym,
tj. sierpień/październik, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace Etapu II należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
6. Wezwanie do wykonania danego etapu (przekazanie zakresu) traktuje się jako przekazanie terenu budowy na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2023 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy książkę obmiarów.
7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
8. Po zakończeniu Etapu I nastąpi odbiór częściowy.
Po zakończeniu ETAPU II nastąpi odbiór końcowy robót.
9. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.
10. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
11. Wykonanie oznakowania poziomego należy prowadzić każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
12. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania poziomego będzie uzgadniał lokalizację robót z Majstrem lub Kierownikiem Obwodu Drogowego nr 2 w Morągu.
13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
14. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 170 dni.
a) Etap I: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 10-20 dni (kryterium oceny);
b) Etap II: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 5-12 dni (kryterium oceny);
16. W tabelach formularza cenowego podano ilość m2 na cały okres obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu I

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu II

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową
z zastosowaniem mikrokul dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2023 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – gmina Morąg, gmina Łukta, gmina Małdyty, miasto i gmina Miłakowo”
2. Zamówienie realizowane będzie w następujących ilościach:
Etap I: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 1910,45 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul,
Etap II: Zamawiający przewiduje do wykonania oznakowanie poziome białe w ilości 1732,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul.
3. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach.
4. Prace Etapu I należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
5. Zakres robót na wykonanie Etapu II zostanie podany w sezonie jesiennym, tj. sierpień/październik, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace Etapu II należy rozpocząć od momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie do wykonania oznakowania poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych w czasie 2 dni.
6. Wezwanie do wykonania danego etapu (przekazanie zakresu) traktuje się jako przekazanie terenu budowy na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2023 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy książkę obmiarów.
7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
8. Po zakończeniu Etapu I nastąpi odbiór częściowy.
Po zakończeniu ETAPU II nastąpi odbiór końcowy robót.
9. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.
10. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
11. Wykonanie oznakowania poziomego należy prowadzić każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
12. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania poziomego będzie uzgadniał lokalizację robót z Majstrem lub Kierownikiem Obwodu Drogowego nr 2 w Morągu.
13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
14. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 170 dni.
Etap I: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 10-20 dni (kryterium oceny);
Etap II: od dnia rozpoczęcia wykonywania zakresu 10-20 dni (kryterium oceny);
16. W tabelach formularza cenowego podano ilość m2 na cały okres obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu I

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania przekazanego zakresu oznakowania Etapu II

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), wykonał dwukrotnie robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego:
Część Nr 1 w ilości co najmniej 5.000,00 m2.
Część Nr 2 w ilości co najmniej 3.500,00 m2.
Część Nr 3 w ilości co najmniej 1.000,00 m2.
Część Nr 4 w ilości co najmniej 1.000,00 m2.

Informacje dodatkowe:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału
w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić rodzaj robót, o których mowa powyżej.
2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 20 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych robót budowlanych.
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
5. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 SWZ (wzór – załącznik Nr 2 do SWZ). Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (wzór – załącznik Nr 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie § 14 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 14 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu- załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
2) odpowiedni formularz cenowy (odpowiednio załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SWZ);
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Pełnomocnictwo (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/746611

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 170 dni.
2. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UEL134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 3, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.