eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklaniec › Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Świerklaniec w latach 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Świerklaniec w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska

1.5.2.) Miejscowość: Świerklaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-622

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322844868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Świerklaniec w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bff0e6c-cca0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżace utrzymanie i konserwacja dróg lesnych w Nadleśnictwie Świerklaniec w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39685/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39685/summary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.3. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem platformy JOSEPHINE wynosi:
-w przypadku wiadomości niezaszyfrowanej - całkowita maksymalna objętość wynosi 500MB
-w przypadku wiadomości zaszyfrowanej - całkowita maksymalna objętość wynosi 300MB4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie JOSEPHINE.5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINA tj.
a) przeglądarka internetowa:
- Microsoft Internet Explorer w wersji 11,0 i nowsze (http://microsoft.com/),
- Google Chrome (http://google.com/chrome).
- Mozilla Firefox w wersji 13,0 i nowsze (http://firefox.com)
b) aktualna wersja oprogramowania Java. To oprogramowanie jest wymagane w celu poprawnego działania JOSEPHINE, jak również w momencie kiedy dane są podpisywane elektronicznym podpisem. Oprogramowanie Java można pobrać ze strony http://www.java.com/. To oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w Rozdziale 8 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona na podstawie ustawy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt. 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.7.) Wartość umowy ramowej (bez VAT): 2557047,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Uzupełnienie ubytków i kolein w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu:

a.) 0-31,5 mm przy średniej grubość warstwy 5 cm – 8000,00m2
b.) 0-31,5 mm przy średniej grubości warstwy 10 cm – 16000,00m2
b.) 0-63 mm lub 31,5-63 mm przy średniej grubość warstwy 15 cm – 16000,00m2
c.) 0 -63 mm lub 31,5-63 mm przy średniej grubość warstwy 20 cm - 8000,00m2

4.2.5.) Wartość części: 1515360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Profilowanie odcinka drogi bez użycia dodatkowych materiałów
Roboty budowlane polegające na profilowaniu dróg leśnych w zakres, których wchodzi m.in.: przygotowanie terenu robót, profilowanie odcinka drogi równiarką (spadek jedno lub dwustronny), ewentualna ścinka poboczy, zagęszczenie i uwałowanie wyrównanej drogi walcem, wykonanie odpływów wód opadowych na poboczach drogi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uprzątnięcie z profilowanego odcinka drogi pozostałości takich jak: korzenie, darń, kamienie i gruz o średnicy większej niż 5,00 cm itp. Powierzchnia przeznaczona do profilowania winna obejmować całą szerokość nawierzchni drogi na wyznaczonej długości
Całkowita przewidywana ilość – 20000,00 m2.

4.2.5.) Wartość części: 22140 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Profilowanie na całej powierzchni z jednoczesnym doziarnieniem i zagęszczeniem:
Roboty budowlane polegające na profilowaniu dróg leśnych w zakres, których wchodzi m.in.: przygotowanie terenu robót, profilowanie odcinka drogi równiarką (spadek jedno lub dwustronny), ewentualna ścinka poboczy, zagęszczenie z doziarnieniem kruszywem naturalnym i uwałowanie wyrównanej drogi walcem, wykonanie odpływów wód opadowych na poboczach drogi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uprzątnięcie z profilowanego odcinka drogi pozostałości takich jak: korzenie, darń, kamienie i gruz o średnicy większej niż 5,00 cm itp. Powierzchnia przeznaczona do profilowania winna obejmować całą szerokość nawierzchni drogi na wyznaczonej długości.
Całkowita przewidywana ilość – 30000,00 m2.

4.2.5.) Wartość części: 258300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. Rewitalizacja nawierzchni z użyciem recyklera:
Roboty budowlane prowadzone na drogach leśnych silnie skoleinowanych polegające na mechanicznej ścince poboczy z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego, wzruszeniu nawierzchni recyklerem na głębokość około 10-30 cm, przemieszaniu w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem oraz wyrównaniu i wyprofilowaniu wcześniej wzruszonej warstwy równiarką, a także mechanicznym zagęszczeniu walcem wibracyjnym wzruszonej i wyprofilowanej nawierzchni drogi. Profilowanie powinnozapewnić pochylenie poprzeczne umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze i wynosić około 3%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków w terenie. W ramach wykonania robót w ww. technologii należy przeprowadzić również ewentualne domiałowaniem nawierzchni frakcja 0-4 mm warstwą grubości 1 cm wraz z zagęszczeniem walcem
Całkowita przewidywana ilość – 15 km.

4.2.5.) Wartość części: 553500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 . Konserwacja (odmulenie) istniejących rowów i przepustów:
Odmulanie i oczyszczanie istniejących rowów przydrożnych i przepustów obejmuje roboty polegające na ich konserwacji, w zakres których wchodzi m.in. oczyszczenie z namułu poprzez jego wydobycie i usunięcie oraz rozplantowaniu na przyległy teren lub wywóz nadmiaru gruntu w przypadku braku miejsca na jego rozplantowanie, a także wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu.
Całkowita przewidywana ilość – 6000,00 mb

4.2.5.) Wartość części: 55350 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6. Odtworzenie i konserwację przepustów i przyczółków:
Roboty polegające na m.in. rozbiórce przepustów, ułożeniu nowych rur, odtworzeniu fragmentu jezdni, formowaniu poboczy, odtworzeniu przyczółków betonowych lub z pali drewnianych. Odtworzenie przepustów i przyczółków polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego, z dopuszczeniem zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyte zostały w stanie pierwotnym. Należy zastosować przepusty z rur PEHD SN10 fi od 400mm - 600mm. Przepusty zakończyć należy przyczółkami wykonanymi z drewna dębowego, modrzewiowego lub z prefabrykatów betonowych.
Zamawiający określa następujące średnice przepustów mogące być przedmiotem realizowanych robót:
- fi 400mm PEHD – 30mb - fi 500mm PEHD – 20mb
- fi 600mm PEHD – 10mb
Zamawiający określa następujące typy przyczółków mogące być przedmiotem realizowanych robót:
- przyczółkami z drewna dębowego lub modrzewiowego - 10szt - przyczółki betonowe - 6szt
Całkowita przewidywana ilość – 40 mth.

4.2.5.) Wartość części: 40467

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7. Wykaszanie poboczy dróg leśnych:
Prace w obrębie pasa drogowego obejmujące wykaszanie roślinności (tj. traw, chwastów oraz samosiejek drzew i krzewów) na poboczach, po obu stronach jezdni, o szerokości wg potrzeb Zamawiającego – średnio 1 m. Zakres prac obejmuje niskie wykaszanie (do 15 cm nad ziemią). Przy drogach z odwodnieniem powierzchniowych w postaci rowów melioracyjnych, prace mogą obejmować również wykaszanie skarp wewnętrznych i zewnętrznych rowu. Wykaszanie obejmuje również pobocza mijanek oraz zjazdów. W przypadku wystąpienia drzew o średnicy powyżej 8 cm do ich wycięcia konieczne może być użycie pilarki spalinowej bądź innego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z rowów nagromadzonych resztek roślinności, powstałych podczas koszenia, mogących powodować zastoje wodne oraz do usunięcia poza pas drogowy usuwanych drogowy drzew i krzewów.
Całkowita przewidywana ilość – 900 000,00 m2.

4.2.5.) Wartość części: 110700 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8. Odśnieżanie nawierzchni dróg leśnych:
Prace prowadzone w celu zapewnienia przejezdności dróg leśnych. Prace obejmować będą usuwanie warstwy śnieżnej z nawierzchni dróg leśnych tj. odśnieżanie w obrębie utwardzonego pasa wraz z poboczami, oraz w razie potrzeb z mijankami i przyległymi do pasa drogowego utwardzonymi składami drewna. Prace wykonywane za pomocą pługów lekkich i średnich.
Całkowita przewidywana ilość – 5 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Brak szczególnych wymagań
2) uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Brak szczególnych wymagań
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający w celu spełnienia powyższego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał się:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Część 1: środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 120 000,00 zł oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100 000,00 zł;

Część 2: brak wymagań;

Cześć 3: środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 20 000,00 zł oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 50 000,00 zł;

Część 4: środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 45 000,00 oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 50 000,00 zł;

Część 5: brak wymagań;

Część 6: środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 3 000,00 oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 50 000,00 zł;

Część 7: brak wymagań;

Część 8: brak wymagań.

Zamawiający będzie je oceniał na zasadzie spełnia/nie spełnia

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający w celu spełnienia powyższego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał się:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że zrealizował co najmniej:

Część 1: dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 60 000,00zł brutto, przy czym jedna z nich nie może być niższa niż 40 000,00zł brutto, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 2: jednej lub więcej robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 1 000,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 3: jednej lub więcej robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 10 000,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 4: jednej lub więcej robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 22 000,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 5: jednej lub więcej robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 2 000,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 6: jednej lub więcej robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 2 000,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 7: jedną lub więcej usług tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 4 500,00z ł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

Część 8: jedną lub więcej usług tożsamych z przedmiotem zamówienia na kwotę łączną co najmniej 500,00 zł z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- dysponowaniem osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym w szczególności:
dla części 1:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
samochodu ciężarowego, równiarki, walca samojezdnego oraz koparki.
dla części 2:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
samochodu ciężarowego, walca samojezdnego, równiarki.
dla części 3:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
samochodu ciężarowego, walca samojezdnego, równiarki oraz koparki.
dla części 4:
Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu:
samobieżny recyklera, walca samojezdnego, zrywarki/ścinarki do poboczy, samochodu ciężarowego.
dla części 5:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
samochodu ciężarowego oraz koparki.
dla części 6:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
samochodu ciężarowego oraz koparki.
dla części 7:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
ciągnika
dla części 8:
Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu:
ciągnika.

Uprawnienia do pracy na poszczególnych maszynach mogą być łączone (operator może mieć uprawnienia na kilka maszyn). Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część, jeśli wykaże dysponowaniem minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia wskazane w danych częściach.

-dysponowaniem narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego tj.

dla części 1:
- samochód ciężarowy samowyładowczy– 1 szt.
- walc samojezdny –1 szt.
- koparko-ładowarki lub koparka–1 szt.
- równiarka–1 szt.

dla części 2:
- samochód ciężarowy samowyładowczy– 1 szt.
- walc samojezdny – min. 1 szt.
- równiarka – min. 1 szt.
Zamawiający może dopuścić również stosowanie koparko-spycharek


dla części 3:
- samochód ciężarowy samowyładowczy– 1 szt.
- równiarka– 1 szt.
- walec samojezdny – 1szt.
- koparko-ładowarki– min. 1 szt.
Zamawiający może dopuścić również stosowanie koparko-spycharek

dla części 4:
- samobieżny recykler – 1 szt.
- walec samojezdny – 1szt.
- zrywarka/ścinarka do poboczy – 1 szt.
- samochód ciężarowy samowyładowczy– 1 szt.
dla części 5:
- samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
- koparko-ładowarka -1 szt.
dla części 6:
- samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
- koparko-ładowarka – 1 szt.
dla części 7:
- ciągnik o mocy co najmniej 100 KM
- kosiarka: doczepna do ciągników lub wysięgnikowa lub mulczer bijakowy –– 1 szt.
dla części 8:
- sprzęt kołowy z napędem na dwie osie z bocznym odkładaniem śniegu (lemiesz szerokości roboczej min. 2,5 m) – 1 szt.
lub
- ciągnik rolniczy z pługiem czołowym dwustronnym lub jednostronnym przyczepianym z przodu – 1 szt.

Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedną część, uzna za wystarczające dysponowanie jedną sztuką z każdego rodzaju wymaganego sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5)
c) oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SWZ (załącznik nr 4). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku oświadczenia sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym bądź podpisem osobistym Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są odpowiedzialni w zakresie podmiotowych środków dowodowych w zakresie ich dotyczącym.
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z punktem IX SWZ w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w punkcie IX SWZ.
d) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 10).
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7).
f) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 8)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część 1: 12 000,00zł
Część 2: brak
Część 3: 2 100,00zł
Część 4: 4 500,00zł
Część 5: brak
Część 6: brak
Część 7: brak
Część 8: brak

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu
-gwarancji bankowej
-gwarancji ubezpieczeniowej
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy:
Nadleśnictwo Świerklaniec
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 39 1600 1462 1016 7762 7000 0004
z dopiskiem „Wadium – remont dróg, Część …………”
b) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty,
c) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela,
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
e) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy ramowej zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Zmiany do umowy, wprowadzone na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

Przewidywane możliwości dokonania zmian w zawartej umowie w następujących zakresach:
1) ceny ofertowej:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego;
b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego;
2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a w szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, konieczności prowadzenia prac wykopaliskowych, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych itp.
– w powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uwzględniając zaistniałe okoliczności;
3) sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji – osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to potwierdzą w sposób przewidziany w SWZ. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania i zgody Zamawiającego. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej.
5) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39685/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 5

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Stosownie do treści art. 103 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanych przepisach, Zamawiający określił w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załącznik nr 12 do SWZ oraz kosztorysie ofertowym, stanowiących załącznik nr 3do SWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy umowy wykonawczej .

Zamawiający przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 136 PZP w dniu 03.04.2023 o godz. 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.