eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › Dostawa oleju napędowego i benzyny polegająca na tankowaniu pojazdów z dystrybutora stacji obsługi paliwOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego i benzyny polegająca na tankowaniu pojazdów z dystrybutora stacji obsługi paliw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311601084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbska 40K

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzuk.kolo.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/mzuk_kolo/postepowania/743

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego i benzyny polegająca na tankowaniu pojazdów z dystrybutora stacji obsługi paliw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54aad239-b6aa-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00116993

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3/ 03/ 2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu pojazdów należących do Zamawiającego przez stację paliw Wykonawcy w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktur zbiorczych.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa na 24 miesiące od daty zawarcia umowy:
a) Olej napędowy - ilość 127 000 litrów'
b) Benzyna bezołowiowa 95 oktan – 3 500 litrów'

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz aktualnych wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SWZ.

Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert przypadającego na 16 marca 2023 r. do godz. 10:00 w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.