eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Alwernia › Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia, powiat chrzanowski, gmina AlwerniaOg這szenie z dnia 2023-03-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia, powiat chrzanowski, gmina Alwernia

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Alwernia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555967

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: G瘰ikowskiego 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Alwernia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-566

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - O鈍i璚imski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@alwernia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.alwernia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia, powiat chrzanowski, gmina Alwernia

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8c353ca2-cca6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00152728

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00062768/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.7 Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia, powiat chrzanowski, gmina Alwernia

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://alwernia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://alwernia.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym post瘼owaniu Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji: za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://alwernia.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „Korespondencja”.
Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: zp@alwernia.pl w sytuacjach
awaryjnych, np. gdy nie b璠zie dzia豉 Platforma.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urz康 Miejski w Alwerni jest Burmistrz Gminy Alwernia ul.
Zbigniewa G瘰ikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15 w. 206, e-mail: iod@alwernia.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powo豉 Inspektora Ochrony Danych (IOD), kt鏎y w jego imieniu nadzoruje sfer
przetwarzania danych osobowych. Z IOD – mo積a kontaktowa si pod adresem mailowym: iod@alwernia.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zwi您ku z Ustaw z dnia 11 wrze郾ia 2019r. Prawo zam闚ie publicznych (dalej Pzp) w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na zadanie: Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia, powiat chrzanowski, gmina Alwernia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.2.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont drogi gminnej Marii Sk這dowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+620 w miejscowo軼i Alwernia. Ulica Sk這dowskiej - Curie ma by poddana przebudowie poprzez remont nawierzchni jezdni drogi, chodnik闚 i zjazd闚. W ramach przebudowy nie ulegnie zmianie uk豉d geometryczny oraz podstawowe wymiary poszczeg鏊nych element闚 uk豉du drogowego.
W ramach inwestycji za這穎no r闚nie przebudow przej嗆 dla pieszych zlokalizowanych w ci庵u ulicy. Przej軼ia dla pieszych w km 0+020 i 0+110 nale篡 wykona jako wyniesione.

Wymagania i obowi您ki dotycz帷e realizacji przedmiotu zam闚ienia:
1) zapewnienie obs逝gi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, jak: tyczenie, bie膨c obs逝g w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wynik闚 na zasoby geodezyjne;
2) sporz康zenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob鏒 wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zmiany oznakowania na okres prowadzenia rob鏒;
3) sporz康zenia projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i wymaganych uzgodnie oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zmiany oznakowania po uko鎍zeniu rob鏒;
4) wykonanie i monta tablic informacyjnych (dla ka盥ej z dr鏬) w widocznym miejscu;
Koszty zwi您ane z wykonaniem wymaganych obowi您k闚 ponosi Wykonawca i powinien je uwzgl璠ni w cenie ofertowej.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45233222-1 - Roboty budowlane wzakresie uk豉dania chodnik闚 iasfaltowania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝
w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym,
Opis spe軟ienia warunku:
Zamawiaj帷y odst瘼uje od opisu sposobu dokonywania oceny spe軟ienia warunk闚 w tym zakresie.
1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚,
Opis spe軟ienia warunku:
Zamawiaj帷y odst瘼uje od opisu sposobu dokonywania oceny spe軟ienia warunk闚 w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spe軟ienia warunku:
a. Wykonawca musi wykaza, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza ni 500 000 z.

1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej
1. Opis spe軟ienia warunku:
a. Wykonawca musi wykaza, 瞠 wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie):
• Wykaza si jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o warto軼i brutto nie mniejszej ni 600 000 z.
b. Wykonawca musi wykaza dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia tj. posiadaj帷ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi:
• Wykaza dysponowanie osob zdoln do wykonywania zam闚ienia tj. kierownika budowy posiadaj帷ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej bez ogranicze.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Do ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie
o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – za陰cznik nr 2 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty
i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest
w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 5 do SWZ;
4. Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - za陰cznik nr 6 do SWZ.
5. dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia, w takim wypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, spe軟ienie co najmniej dw鏂h odr瑿nych warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy mog wykaza 陰cznie, chyba 瞠 SWZ stanowi inaczej. Ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zosta造 opisane w SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://alwernia.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.