eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencji na rzecz Kraków 5020 sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencji na rzecz Kraków 5020 sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kraków5020 sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520951738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 17

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-302

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@k5020.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://k5020.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarzadzanie, promocja, produkcja i nadawanie audycji audiowizualnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencji na rzecz Kraków 5020 sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dc7d175-cc87-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotem są dostawy wartości niematerialnych, które ze względów związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z przepisów, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W uchwale powołującej Zamawiającego, powierzono mu zarządzanie infrastrukturą, w tym Centrum Kongresowym ICE Kraków, Studiem nagrań i montażownią, w tym platformą PLAY KRAKÓW, Pawilonem Wyspiańskiego czy Siecią Informacji Miejskiej InfoKraków. Ww. obiektami lub markami do tej daty dysponowało Krakowskie Biuro Festiwalowe, dalej Wykonawca. Wykonawca posiada prawa do wartości niematerialnych i prawnych, tj. do utworów, które dotyczą ww. obiektów i marek. W celu realizacji powierzonych zadań, Zamawiający musi nabyć prawa do korzystania z ww. utworów. Wykonawca uzyskał zgody autorów praw i właścicieli licencji na zmianę podmiotu uprawnionego do korzystania z ww. utworów. Z uwagi na rozpoznawalność marek, celem realizacji powierzonych zadań, Zamawiający za niezbędne uznaje nabycie praw do korzystania z nich.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201559,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy wartości niematerialnych, które ze względów związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79121000-8 - Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krakowskie Biuro Festiwalowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6761787436

7.3.3) Ulica: ul. Wygrana 2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-311

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247918,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.