eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno - asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco zadanie nr 1 i zadanie nr 3Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco zadanie nr 1 i zadanie nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191686680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pucka 11

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zarzaddrogowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco zadanie nr 1 i zadanie nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2864e1e-cc8d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031074/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobami uprawnionymi do kontaktu z
Wykonawcami jest: 1) Karolina Łapińska, 2) Monika Trella-Kowalska. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy. W celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: przetargi@zarzaddrogowy.pl. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf.doc.docx.xls.xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:1) .zip 2).7Z. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) Ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES. 2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca
powinien pamiętać,aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 3) Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka
osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Więcej informacji zawiera rozdział XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Wejherowie.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Pan Krzysztof
Raulin, kontakt: adres e-mail: przetargi@zarzaddrogowy.pl, tel. 884 698 888.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy obejmuje zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń
zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego
przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.
ZADANIE NR 1:
Powiat Wejherowski - drogi zamiejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości
ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 28 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 2 000 Mg tj. 20 000 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 800 Mg tj. 8 000 m2
2. Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości
ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 3 200 m² w niepełnym zakresie technologicznym
Obwód Drogowy w Wejherowie - 300 Mg tj. 2 400 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 100 Mg tj. 800 m2
Szczegółowy opis zawarty jest w specyfikacji technicznej dla poszczególnych zadań - załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
1. określenie przedmiotu: wykonanie remontów cząstkowych (zwiększenie ilości ubytków) dróg powiatowych w zakresie tego samego asortymentu robót, co w przedmiotowym postępowaniu;
2. określenie wielkości lub zakresu: 20% wartości zamówienia podstawowego;
3. określenie warunków na jakich zostanie udzielone zamówienie:
a) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
b) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego,
c) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania,
d) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt c) powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy obejmuje zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń
zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego
przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.
ZADANIE NR 3:
Powiat Wejherowski - drogi miejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości
ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 4 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie – 400 Mg tj. 4 000 m2
Szczegółowy opis zawarty jest w specyfikacji technicznej dla poszczególnych zadań - załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
1. określenie przedmiotu: wykonanie remontów cząstkowych (zwiększenie ilości ubytków) dróg powiatowych w zakresie tego samego asortymentu robót, co w przedmiotowym postępowaniu;
2. określenie wielkości lub zakresu: 20% wartości zamówienia podstawowego;
3. określenie warunków na jakich zostanie udzielone zamówienie:
a) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
b) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego,
c) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania,
d) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt c) powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie o podobnym zakresie i złożoności, którego przedmiotem był remont nawierzchni drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 2 000 000,00 zł brutto
Dla zadania nr 3 - 300 000,00 zł brutto

Uwaga 1: Przez jedno świadczenie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
Uwaga 2: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia dla każdego zadania odrębnie.

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym sprzętem:

Dla zadania nr 1:
- samochodem samowyładowczym z przykryciem brezentowym – 1 szt.
- walcem statycznym samojezdnym – min. 2 szt.,
- przecinarką z diamentową tarczą tnącą co najmniej 10kV – 1 szt.
- sprężarką o wydajności 2 - 5 m3 powietrza na minutę – 1 szt.
- szczotką mechaniczną o mocy co najmniej 10kV, do oczyszczania naprawianych miejsc – 1 szt.,
- frezarką do nawierzchni bitumicznych – 1 szt.,
- skrapiarką – 1 szt.,
- rajzerem (niezbędnym w okresie zimowym, z uwagi na brak pracy otaczarek) – 1 szt.,
Dla zadania nr 3:
- samochodem samowyładowczym z przykryciem brezentowym – 1 szt.
- walcem statycznym samojezdnym – min. 2 szt.,
- przecinarką z diamentową tarczą tnącą co najmniej 10kV – 1 szt.
- sprężarką o wydajności 2 - 5 m3 powietrza na minutę – 1 szt.
- szczotką mechaniczną o mocy co najmniej 10kV, do oczyszczania naprawianych miejsc – 1 szt.,
- frezarką do nawierzchni bitumicznych – 1 szt.,
- skrapiarką – 1 szt.,
- rajzerem (niezbędnym w okresie zimowym, z uwagi na brak pracy otaczarek) – 1 szt.,

Uwaga 1: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie dysponowania wymaganym sprzętem dla każdego zadania odrębnie.

3) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Dla zadania nr 1:
- kierownik budowy – posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie budowy dróg,
- majster – min. 2 lata pracy w branży drogowej,
- robotnicy drogowi: 1 zespół 6-osobowy.
Dla zadania nr 3:
- kierownik budowy – posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie budowy dróg,
- majster – min. 2 lata pracy w branży drogowej,
- robotnicy drogowi: 1 zespół 6-osobowy.

Uwaga 1: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie dysponowania wymaganymi osobami dla każdego zadania odrębnie, jedynie w przypadku kierownika budowy Wykonawca może wykazać się tą samą osobą dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz - na moment podpisania umowy – przynależeć do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają tę część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie ar. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o postawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w niniejszej umowie i we wskazanym zakresie.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT.
3. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia albo jedynie zmiana wynagrodzenia, albo jedynie zmiana terminu:
1) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów, zgodnych z postępem technologicznym, jak również ze względu na zmianę przepisów prawa,
2) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych,
3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej umowy zgodnie z SWZ,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) w przypadku wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o wartość robót zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przy zastosowaniu cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;
6) w przypadku rezygnacji z części robót o wartość niewykonanych usług. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. Zamawiający zapewnia o realizacji przedmiotu umowy na poziomie 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1,
7) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
8) zmiany danych teleadresowych.
4. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia:
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,
2) zaistnienie przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych lub wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu,
3) zaistnienie braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania i warunków płatności, o których mowa w § 5 umowy.
6. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być złożony na piśmie.
Więcej informacji zawierają załączniki do SWZ - projekty umów dla każdego z zadań.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych poniżej:
1) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 UOBN.
Wykluczenie, o którym mowa powyżej następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.