eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych



Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f50028c6-ca0c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077017/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa usuwania odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt. 13 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11 z tp 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia zał. 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas realizacji odbioru odpadów 40%

2. Opis kryterium „cena” (C) – 60% – max. 60 pkt.
C = (Cn : Cb) x 60
C - Punktacja za kryterium „cena”
Cn - Cena brutto najniższa zaoferowana spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryterium „Czas realizacji odbioru odpadów” (T) – 40% – max. 40 pkt.

Czas realizacji odbioru odpadów należy przedstawić w wymaganych zakresach:
Zakres czasowy odbioru odpadów: Ilość punktów
od godziny 7 30 do godziny 14 00 5
od godziny 7 30 do godziny 12 00 15
od godziny 7 30 do godziny 10 00 40

4. Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość
punktów – w poszczególnych pakietach – obliczonych wg wzoru:

P = C + T
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium „cena”
T – punktacja za kryterium „czas realizacji odbioru odpadów”.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia zał. 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas realizacji odbioru odpadów 40%

2. Opis kryterium „cena” (C) – 60% – max. 60 pkt.
C = (Cn : Cb) x 60
C - Punktacja za kryterium „cena”
Cn - Cena brutto najniższa zaoferowana spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryterium „Czas realizacji odbioru odpadów” (T) – 40% – max. 40 pkt.

Czas realizacji odbioru odpadów należy przedstawić w wymaganych zakresach:
Zakres czasowy odbioru odpadów: Ilość punktów
od godziny 7 30 do godziny 14 00 5
od godziny 7 30 do godziny 12 00 15
od godziny 7 30 do godziny 10 00 40

4. Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość
punktów – w poszczególnych pakietach – obliczonych wg wzoru:

P = C + T
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium „cena”
T – punktacja za kryterium „czas realizacji odbioru odpadów”.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną decyzję/ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami
tj. transport i unieszkodliwianie odpadów co najmniej o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (podane w załączniku nr 1a i 1b – Opis przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do zadeklarowanej w ofercie instalacji, wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – złoży aktualny na dzień złożenia, dokument potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.2 SWZ, tj.: Aktualną decyzję/ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj. Transport i unieszkodliwianie odpadów co najmniej o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (podane w załączniku nr 1a i 1b – Opis przedmiotu zamówienia)
w odniesieniu do zadeklarowanej w ofercie instalacji, wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.
1. Zatwierdzony Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1… do SWZ).
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zał. nr 2… do SWZ).
3. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
5. Oświadczenia dla każdego z miejsc wytwarzania odpadów, że instalacja, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne posiada wolne moce przerobowe (zał. nr 5… do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału, zgodnie z informacją wskazaną w formularzu Oferty. Zapisy pkt. 9 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu Oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków opisanych w ppkt. 8.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) obniżenia ceny w przypadku zastosowania promocji lub obniżki cen;
2) podwyższenia ceny, gdy nastąpi zmiana stawki opłaty środowiskowej – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych w przypadku zmiany stawki opłaty środowiskowej (zmiana cen jednostkowych związana ze zmianą stawki opłaty środowiskowej może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki opłaty środowiskowej, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji);
3) ilości i wielkości pojemników w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów oraz zmian dotyczących miejsca przechowywania pojemników;
4) częstotliwości odbioru odpadów w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów bądź zmiany przepisów w tym zakresie;
5) zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
6) zmiany numeru kodu odpadu nie powodująca zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w zakresie numeracji kodów odpadów;
7) przedłużenia okresu obowiązywania umowy, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do ceny brutto w okresie obowiązywania umowy (czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania ceny brutto);
8) obowiązków strony wynikających z umowy, gdy w okresie obowiązywania umowy miały miejsce zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść tych obowiązków;
9) zmiany lokalizacji instalacji i urządzeń, w których unieszkodliwiane będą odpady – w przypadku, gdy Wykonawca dysponował będzie możliwością unieszkodliwiania odpadów w instalacji do unieszkodliwiania odpadów w innym zakładzie utylizacji położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a także gdy istniejące w tym województwie instalacje nie będą miały wolnych mocy przerobowych;
10) zmiany strony wystawiającej Kartę przekazania odpadu;
11) ceny oraz podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i stosownie do dokonanej zmiany stawki podatku.
2. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt. 7) ust. 1 niniejszego paragrafu na okres ponad 12 miesięcy dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 3-10 niniejszego paragrafu.
3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodując ich zwiększenie lub obniżenie w odpowiednim stopniu do szacowanych przez niego przy składaniu oferty.
4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia.


UWAGA:
Ciąg dalszy szczegółowych informacji dotyczących rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy - załącznik nr 6 do SWZ - § 12 i 13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie także zapisów pkt. 8.1.2 SWZ dotyczącego art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 129 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.