eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w PrzecławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEZINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 468743699

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminabrzeziny@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabrzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6b2072d-a5f9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6b2072d-a5f9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008163/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082472

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiRG.271.6.2023.RD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 322832,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu.
2. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu. W zakres prac wchodzić będą usprawnienia termomodernizacyjne wynikające z opracowanego audytu energetycznego (m.in. docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja c.w.u, ogrzewania elektrycznego, oświetlenia wewnętrznego) oraz inne niezbędne prace budowlane.
3. Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności:
-docieplenie ścian fundamentowych,
-docieplenie ścian zewnętrznych,
-docieplenie stropodachu,
-wymiana stolarki okiennej –okna zewnętrzne,
-wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne,
-modernizacja c. w. u. (ciepłej wody użytkowej) -modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż elektrycznego podgrzewacza wody,
-modernizacja oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED,
-modernizacja ogrzewania elektrycznego,
-wykucia, naprawa ścian i tynków (ściany, sufity) uszkodzonych w trakcie robót związanych z wymianą instalacji c. o. i elektrycznej,
-szpachlowanie, po wykonaniu robót związanych z wymianą instalacji c. o. i elektrycznej,
-skucie istniejącej posadzki z wykonaniem nowej izolacji cieplnej posadzki na gruncie
-szpachlowanie, gruntowanie i malowanie pomieszczeń –wszystkie ściany i sufity,
-położenie glazury na ścianach w wc,
-wymiana rynien i rur spustowych,
-wymiana parapetów zewnętrznych,
-wymiana parapetów wewnętrznych,
-odmurowanie kominów,
-wykonanie podkonstrukcji do montażu obróbek blacharskich,
-wykonanie obróbek blacharskich,
-wykonanie opaski wokół budynku,
-wykonanie remontu schodów i podjazdu na zewnątrz budynku,
-wymiana instalacji odgromowej.

Dane techniczne budynku
Rodzaj obiektu: budynek Stacji Uzdatniania Wody
Powierzchnia użytkowa: 57,77 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 1
Wysokość budynku: 4,94 m

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym budynku,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) przedmiary robót.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) lub STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45442100-8 - Roboty malarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 489534,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8331116396

7.3.4) Miejscowość: Przanowice 95

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.