eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zad. pn. Przebudowa drogi nr 1453D w ramach zad. pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi nr 1453D w m. Domaszczyn, gm. Długołęka w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zad. pn. Przebudowa drogi nr 1453D w ramach zad. pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi nr 1453D w m. Domaszczyn, gm. Długołęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zad. pn. Przebudowa drogi nr 1453D w ramach zad. pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi nr 1453D w m. Domaszczyn, gm. Długołęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40b10362-cc91-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032184/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa
się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Użytkownikom zewnętrznym – Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców
Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net 5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej
Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-ZP.272.2.20.2023.MC.II, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w ramach zadania pn.: Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-ZP.272.2.20.2023.MC.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w zakresie dokumentacji projektowej i robót mostowych nad realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1453D w ramach zadania pn.: „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Nadzór inwestorski prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). Powyższa usługa obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, łącznie z końcowym rozliczeniem robót będących przedmiotem nadzoru, jak również nadzorem inwestorskim w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami w umowie na roboty budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi Wykonawcy, został ujęty załączniku 4 do SWZ Projekcie umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 5 do SWZ.

UWAGA:
Adres strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dot. realizacji zadania objętego nadzorem inwestorskim:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,118269,bd4b1f4646ec83b5b55cb80ff3aa99ae.html

Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
C – cena oferty: 60 % (waga)
D – doświadczenie inspektora branży mostowej w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert - 40% (waga).
1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60pkt
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto badanej oferty (zł)
b) Kryterium Doświadczenie inspektora nadzoru branży mostowej (D) - max. 40 pkt:
Kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży mostowej” oznacza posiadanie doświadczenia zawodowego przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu – „Kryteria pozacenowe” - Kryterium D – załącznik 1.1. do SWZ pełnienia funkcji inspektora w zakresie branży mostowej. Punkty zostaną przyznane wg poniższej punktacji, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
Doświadczenie inspektora branży mostowej – w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert:
- 10 punktów – w przypadku sprawowania jednego nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 20 punktów – w przypadku sprawowania dwóch nadzorów nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 30 punktów – w przypadku sprawowania trzech nadzorów nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 40 punktów – w przypadku sprawowania czterech lub więcej nadzorów nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 40 punktów w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży mostowej” w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie jednego inspektora. Doświadczenia inspektorów nie sumuje się.
UWAGA: Nie wypełnienie załącznika 1.1. do SWZ - Kryteria pozacenowe - Kryterium D, spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0 pkt. w w/w kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie inspektora branży mostowej”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru branży mostowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1)posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej dwa zadania polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
a. przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b. przez podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub
c. w przypadku podmiotów występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres prac, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego - załącznik 7 do SWZ - Wykaz usług.
Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach jak poniżej:
1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,
2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,
- zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ - Wykaz osób.

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia; w przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (o których mowa w poniższym pkt 8 i pkt 9 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy (załącznik 7 do SWZ),
b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi :
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SWZ.
2) Formularz Kryteria pozacenowe – Kryterium D – załącznik 1.1. do SWZ.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ.
3.1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2.1. do SWZ.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.
5) Dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy - z uwzględnieniem zapisów poniższego pkt 8 – jeżeli dotyczy.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. 5. Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 6 – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego winno wynikać, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik 4 do SWZ). 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.