eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Susz › Remont dróg gminnych gruntowychOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych gruntowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Wybickiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 2786015

1.5.8.) Numer faksu: 55 2786222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: susz@susz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych gruntowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa8f7f06-cc89-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015502/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Susz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://susz.logintrade.net/zapytania_email,122762,0e870b4ca5d88ee63dfcbc0e5a599d07.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://susz.logintrade.net/zapytania_email,122762,0e870b4ca5d88ee63dfcbc0e5a599d07.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach o których mowa w rozdziale XIV. ust. 9 SWZ. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w treści rozdziału XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Susz, z siedzibą w Suszu przy ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: susz@susz.pl lub telefonicznie pod nr 55 278 60 15. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@susz.pl . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Remont dróg gminnych gruntowych Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub „przed-miotem zamówienia”.

Część 1: „Remont dróg gminnych gruntowych – Babięty Wielkie, Bałoszyce, Chełmżyca, Czerwona Woda, Emilianowo, Falknowo, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Janu-szewo, Krzywiec, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Ulnowo, Żakowice”
2. Opis przedmiotu zamówienia :
1) profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobo-cza pasa drogowego o szerokości po 20cm oraz zagęszczenie mechaniczne o łącznej dłu-gości -63,42 km
2) uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w miejscach: podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżo-nych, mechaniczne zagęszczenie walcem i wyprofilowanie równiarką. Do wyremontowania należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5mm kruszywa naturalnego z domieszką żwir 2/8mm w proporcji (80% kruszywo naturalne/ 20 % żwir 2/8mm). w ilości 1 100,00 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1. W kryterium „Cena” (C): cena najniższa brutto* (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu ) / cena brutto oferty badanej x 60 pkt . Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu ofertowym” (załączniku nr 1 do SWZ). Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącz-nie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. W kryterium „Gwarancja” (Gw): (okres gwarancji z badanej oferty – 5) / 7 x 40 pkt Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. UWAGA: - Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 12 m-cy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy i za-stosuje art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy pzp. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 6 „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1 do SWZ). Okres gwarancji należy podać w miesiącach np. 12,13,14, ….itd. miesięcy. 3. Ocenę oferty (Of) stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru: Of= C + Gw gdzie: Of- ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną; C- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium cena; Gw- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium gwarancja; 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg powyższego wzoru. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Remont dróg gminnych gruntowych Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub „przed-miotem zamówienia”.

Część 2: Remont dróg gminnych gruntowych – Adamowo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Ka-rolewo, Nipkowie, Różnowo, Bornice, Bronowo, Bornice, Brusiny, Lubnowy Małe, Lubno-wy Wielkie, Dąbrówka, Kamieniec, Michałowo, Olbrachtowo, Olbrachtówko, Rudniki
i drogi gruntowe na terenie miasta Susz”

2. Opis przedmiotu zamówienia :
1) profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobo-cza pasa drogowego o szerokości po 20cm oraz zagęszczenie mechaniczne o łącznej dłu-gości -63,42 km
2) uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w miejscach: podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżo-nych, mechaniczne zagęszczenie walcem i wyprofilowanie równiarką. Do wyremontowania należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5mm kruszywa naturalnego z domieszką żwir 2/8mm w proporcji (80% kruszywo naturalne/ 20 % żwir 2/8mm). w ilości 1 100,00 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1. W kryterium „Cena” (C): cena najniższa brutto* (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu ) / cena brutto oferty badanej x 60 pkt . Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu ofertowym” (załączniku nr 1 do SWZ). Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącz-nie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. W kryterium „Gwarancja” (Gw): (okres gwarancji z badanej oferty – 5) / 7 x 40 pkt Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. UWAGA: - Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 12 m-cy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy i za-stosuje art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy pzp. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 6 „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1 do SWZ). Okres gwarancji należy podać w miesiącach np. 12,13,14, ….itd. miesięcy. 3. Ocenę oferty (Of) stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru: Of= C + Gw gdzie: Of- ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną; C- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium cena; Gw- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium gwarancja; 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg powyższego wzoru. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.1.) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot za-mówienia”, należy rozumieć przebudowę, remont, roboty naprawcze lub konserwacyjne wykonywane na drogach o nawierzchni gruntowej (minimum 1 zadanie) o wartości min. 100 000,00 zł. 1.2.) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia: a) Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy o minimalnych wymaganiach: - wykształcenie wyższe lub średnie,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, 1.3) potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej: - równiarkę samojezdną – 2 szt.; - walec stalowy - 2 szt., o masie całkowitej min. 10 ton, każdy. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1-4) i 6) ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy – załącznik nr 7 do SWZ; c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wy-stawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeże-li okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 5 do SWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5A do SWZ; c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5B do SWZ; d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5C do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo: a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6 (np. KRS, CEIDG), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się (np. Konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego, c) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów; 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – załącznik nr 2a; 5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1) Część 1 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy). 2) Część 2 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać Nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem Przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p. 3. Wadium może być Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. UWAGA !!! : Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa pkt. 3 ppkt. 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego po-stępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Susz. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp. zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://susz.logintrade.net/zapytania_email,122762,0e870b4ca5d88ee63dfcbc0e5a599d07.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.