eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie usług: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowym oraz rezerwacji noclegów, w ramach projektu "Struktury przeplatania..." na rok 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowym oraz rezerwacji noclegów, w ramach projektu „Struktury przeplatania...” na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 282

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-034

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 509361914

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cmwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmwl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowym oraz rezerwacji noclegów, w ramach projektu „Struktury przeplatania...” na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052805/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie usług: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowym oraz rezerwacji noclegów, w ramach projektu „Struktury przeplatania...” na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji znajdą Państwo w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji znajdą Państwo w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) znajduje się w rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) znajduje się w rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.2310.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 208456,84 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 79876,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w ramach Projektu „Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik” polegających na:
I. rezerwacji, sprzedaży i dostawie według bieżących potrzeb Zamawiającego biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe (zarówno na trasach Polska – Świat, Świat – Polska, Świat – Europa),
II. rezerwacji, sprzedaży i dostawie według bieżących potrzeb Zamawiającego biletów na przejazdy krajowe i zagraniczne publicznym transportem zbiorowym kolejowym lub autobusowym,
III. rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach noclegowych w kraju i za granicą,
w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację II etapu.
Więcej informacji znajdą Państwo w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63516000-9 - Usługi zarządzania podróżą

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

63515000-2 - Usługi podróżne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje i zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP t.j. zlecenie Wykonawcy wykonywania po raz kolejny tych samych usług, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego.

Prawo opcji będzie polegało na świadczenie przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, począwszy od dnia następnego po dniu zakończenia zamówienia podstawowego do dnia 29 lutego 2024 r. (data zakończenia Projektu), po złożeniu przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.


Prawo opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy (przez Zamawiającego) jednostronnego oświadczenia – zamówienia w formie pisemnej i nie będzie wymagać zmiany umowy. Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia nie może odmówić realizacji opcji. Odmowa będzie traktowana jako niewywiązanie się ze zobowiązań umownych i będzie wiązać się
z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania umowy w sprawie zamówienia.

Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego i będzie ono wykonywane na warunkach określonych w zawartej umowie dla zamówienia podstawowego, w tym tych dotyczących wynagrodzenia, z uwzględnieniem zapisów umowy o waloryzacji wynagrodzenia oraz innych dopuszczalnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje, że wartość biletów oraz noclegów w okresie ewentualnego korzystania z prawa opcji nie przekroczy kwoty 10.847,32 zł brutto.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia może zostać złożone przez Zamawiającego do upływu terminu realizacji zamówienia podstawowego.

Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie może rodzić po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena - Opłata transakcyjna dotycząca biletów (lotniczych, autobusowych, kolejowych) – „O1” (opłata dotyczy wszystkich rodzajów biletów) – maksymalnie
20 punktów
b) Cena - Opłata transakcyjna dotycząca noclegów w kraju lub za granicą – „O2” – maksymalnie 20 punktów
c) Upust od ceny katalogowej pobytu w hotelu w kraju lub za granicą – „U” – maksymalnie 20 punktów
d) Czas odpowiedzi na złożone zapytanie – Cz – maksymalnie 40 punktów

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium,
wg następującego wzoru:

P= (O1min/ O1b)*20+(O2min/ O2b)*20 + (Ub/Umax)*20 + Cz
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny katalogowej pobytu w hotelu w kraju lub za granicą

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odpowiedzi na złożone zapytanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto, polegającą na sukcesywnej dostawie dla jednego podmiotu (jednego zamawiającego) biletów lotniczych lub biletów kolejowych/ autobusowych lub na dokonywaniu rezerwacji hotelowych, w ciągu 6 miesięcy. Usługa mogła obejmować jeden z rodzajów biletów wskazanych powyżej lub rezerwację noclegów lub wszystkie te kategorie łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żądać będzie:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żądać będzie:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na poziomie minimum 60.000,00 zł
2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Do złożenia powyższych oświadczeń i dokumentów, Zamawiający wezwie wyłącznie tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Termin na złożenie ww. oświadczenia będzie nie krótszy niż 5 dni od dnia wezwania

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1 PZP, stanowiący Załączniki nr 2 do SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zgodnie z art. 58 ust. 5 PZP przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie (w formie aneksu do umowy) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy znajdą Państwo w SWZ w załączniku nr 3 - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1c396e0-cc68-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2022, poz. 835). Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.