eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa budynku garażowego 6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym w BrzeguOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku garażowego 6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930103906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obornicka 126

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 261656801

1.5.8.) Numer faksu: 261656802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku garażowego 6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41c85d91-cc7a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076986/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zad. 21457 BRZEG 1 psap K-3885 Budowa budynku garażowego 6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się:
- za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw, zwanego dalej „Systemem”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw.pl tj.:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 1 Mb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje;
c) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11;
d) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
13. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw; https://portal.smartpzp.pl
14. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
15. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
16. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych
w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
17. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, (nie dotyczy składania ofert).
18. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej (mail), wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej e – mailem, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport potwierdzający nadanie e-maila.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław,
tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;
■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury
z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;*
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr sprawy: 3/VII/WIB/23/R Budowa budynku garażowego
6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym w Brzegu.
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/VII/WIB/23/R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3542870,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych obejmujących budowę budynku garażowego, 6-stanowiskowego z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie 3885 Brzeg, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót – zadanie 21457.
Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

34953300-5 - Chodniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
IV.4 Zdolność techniczna lub zawodowa.
1. Doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną i instalacyjną w budynku
o kubaturze min. 1 000 m3.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
1) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
 kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi;
 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
– bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;
 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;
 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
- bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz nr 1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Formularz nr 2 oraz dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 3;
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc
przed jej złożeniem do udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca załączy:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 4
(oryginał podpisany przez Wykonawcę);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Formularz Nr 5
(oryginał podpisany przez ten podmiot).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 53 140,00 zł.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego
do dnia 13.04.2023 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium
w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres Wykonawcy;
2) nazwę i adres beneficjenta;
3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;
4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;
5) kwotę;
6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia – 13.04.2023 r.
do godz. 10.00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie
(w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innej prawnie przewidzianej postaci), będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) oświadczenie o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty,
do realizacji których te zdolności są wymagane, w przypadku o którym mowa wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiedni do oferty oświadczenie o którym mowa w pkt. IV.6 pkt. 2.
3) dokumenty wymienione w pkt IV.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
5) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).
2. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia
– Wykonawca przed zawarciem umowy doręczy Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 75 % wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty … zł, jednak nie większej niż limit przewidziany w danym roku zgodnie z §11 ust. 4.
2. Udzielenie zaliczek następuje na poczet wykonania umowy, obejmującej ustalony etap robót budowlanych, w terminach i wysokościach określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki;
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;
3) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo
– finansowym;
4) formę zabezpieczenia zaliczki;
5) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.
5. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być m. in. nierozliczenie się Wykonawcy z poprzednio udzielonych zaliczek lub gdy Wykonawca nie wykonał robót w zakresie wartości uprzednio udzielonej zaliczki, niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. ….. umowy.
6. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę,
w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 4 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo
- finansowym.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
8. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w następujący sposób:
1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
– finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru;
3) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu gwarancji;
4) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy;
5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót na realizację których udzielono zaliczki.
9. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6 niniejszej umowy.
10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz
z protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez inspektorów nadzoru.
11. Udzielenie kolejnej zaliczki może nastąpić w terminie i wysokości ustalonych przez strony w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robót na realizacje których udzielono zaliczki oraz jej rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 oraz po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców w zakresie robót zrealizowanych w ramach udzielonych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych
w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się m.in. wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub kierownika budowy. Wstrzymanie robot przez kierownika budowy może nastąpić jedynie w sytuacjach wskazanych
w Ustawie Prawo budowlane i musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót nie może być następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) wystąpienia siły wyższej (np. powodzi, huraganów, gwałtownych burz) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót budowlanych
ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy,
e) stwierdzenia, że w opisie przedmiotu zamówienia przekazanego przez Zamawiającego, znajdują się błędy uniemożliwiające prawidłowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie w jakim wpływa to na terminową realizację zamówienia,
f) wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych
w § 2 umowy, których wprowadzenie miało wpływ na termin realizacji zamówienia,
g) wydłużenia procedury postępowania (spowodowanej m.in. przedłużeniem przez Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania),
h) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeszkód
w obiekcie lub terenie/gruncie,
i) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych,
j) przedłużenia, określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania decyzji administracyjnych, pod warunkiem,
że przedłużenie ww. terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę;
k) konieczności wykonania zamówień dodatkowych w zakresie jakim mają one wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia,
l) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
m) brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) Wprowadzenie rozwiązań zamiennych i zamówień dodatkowych
o których mowa w § 2 umowy na zasadach określonych w § 11 umowy,
b) Zmniejszenie zakresu zamówienia na zasadach określonych w § 11 umowy. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie może być większe niż 15% wartości umowy,
3) Wysokości limitów w przypadku zmiany limitów finansowych określonych w centralnych planach rzeczowych Resortu Obrony Narodowej;
4) Wprowadzenie rozwiązań zamiennych i zamówień dodatkowych
o których mowa w § 2 umowy;
5) Zmniejszenie zakresu zamówienia w wyniku wprowadzenia uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR lub SWZ – cz. B koniecznych do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.