eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › "Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wileńska 8

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943124401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-bialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ba00591-cc7c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038303/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ba00591-cc7c-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie:
a. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: /gmina-bialogard/skrytka (nie dotyczy składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
c. poczty elektronicznej na adres: przetargi@gmina-bialogard.pl
2. Korzystanie z Platformy e-zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina-bialogard.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 ust.1 PZP;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPiPGN.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Część I „Przebudowa drogi dojazdowej do stadionu na działkach 78 i 63 obręb Stanomino”.
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, na potrzeby realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wraz z infrastrukturą.
Zamawiający oczekuje wykonania prac projektowych wraz z niezbędnymi czynnościami formalno-prawnymi, zapewniającymi uzyskanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, tj.:
- uzyskania na rzecz Gminy Białogard ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.
oraz
- prawidłowego wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy przedmiotowych odcinków dróg, w wyniku których oddana do użytkowania droga będzie spełniała swoją funkcję w sposób bezpieczny dla użytkowników drogi oraz będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.
2) Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności:
- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.) - jeżeli wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (uwaga: projekt budowlany składa się w szczególności z: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu technicznego).
- Szkice, rysunki, opis robót oraz inne niezbędne materiały - w przypadku zastosowania procedury zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
- Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2021.2454).
- Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), wraz z ich zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem.
- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w razie potrzeby.
- Mapa do celów projektowych, opracowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j.).

UWAGA: Należy przyjąć, że w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym, obiekty budowlane usytuowane będą w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy nieruchomości. W związku z tym przy opracowywaniu map do celów projektowych należy uwzględnić wymagania określone w §31 w/w rozporządzenia, czyli w przypadku braku danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, należy określić położenie tych punktów w drodze pomiaru. A w przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa wyżej, należy poprzedzić czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Dokumentację geologiczną (w razie potrzeby uzupełnienia posiadanych przez Zamawiającego badań geologicznych).
- Inwentaryzację przyrodniczą (w razie potrzeby).

3) Przewidywany zakres robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:
- organizacja oraz zabezpieczenie zaplecza budowy oraz placu składowego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności wymagań ochrony środowiska,
- wprowadzenie i bieżąca aktualizacja w miarę postępu robót, czasowej organizacji ruchu,
- roboty przygotowawcze, w tym w szczególności: prace geodezyjne, usunięcie humusu, usunięcie kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (m.in.: istniejące nawierzchnie i elementy drogowe, kolidujące ogrodzenia i murki, kolidujące słupy elektroenergetyczne i ogłoszeniowe itp.),
- roboty ziemne (wykopy, nasypy, korytowanie),
- wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji
- przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu: gazowej, wod.-kan., elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym regulacja armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu (dowiązanie wysokościowe do projektowanych rzędnych) oraz przebudowa słupów elektroenergetycznych,
- przygotowanie podłoża do grupy nośności podłoża G1,
- przebudowa i budowa jezdni i chodnika,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki,
- wykonanie zjazdów,
- budowa poboczy gruntowych,
- humusowanie z obsianiem trawą i pielęgnacją zieleńców,
- przebudowa murków /cokołów ogrodzeń
- roboty wykończeniowe i porządkowe
- montaż znaków drogowych i wykonanie malowania (wprowadzenie stałej organizacji)
- wykonanie badań nośności wykonanej konstrukcji jezdni drogi, w celu uzyskania potwierdzenia, że odpowiada ona zakładanej w dokumentacji projektowej, kategorii natężenia ruchu,
- wykonywanie w trakcie budowy i po jej zakończeniu, pozostałych wymaganych badań kontrolnych, w celu potwierdzenia zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi przepisami i normami,
- obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacja powykonawczą.
4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) – stanowiących Załącznik Nr 3a do niniejszej specyfikacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Stanominie gmina Białogard”
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) – stanowiących Załącznik Nr 3b do niniejszej specyfikacji.
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie obejmujących co najmniej:
 opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne w podziale na branże,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
 wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły na podstawie wyżej wymienionych opracowań,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych,
 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót.
Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie obejmuje swoim zakresem:
• wykonanie docieplenia ścian w gruncie oraz ścian zewnętrznych,
• wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy,
• wymiana istniejącej instalacji odgromowej,
• remont daszków nad wejściami do budynku,
• wymiana okien zewnętrznych,
• wymiana drzwi zewnętrznych,
• montaż wyłazu dachowego,
• kompleksowy remont łazienek w budynku Szkoły,
• wymiana odcinka sieci zewnętrznej centralnego ogrzewania pomiędzy kotłownią, a budynkiem Szkoły,
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą montaż nowego źródła ciepła, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej (orurowania), montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi,
• modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej,
• wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych,
• czyszczenie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej,
• modernizację oświetlenia wewnętrznego,
• przebudowa i remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku,
• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
• pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową i wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum:
 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac,
 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) obejmujący:
 projekt architektoniczno-budowlany,
 plan zagospodarowania terenu lub działki,
 projekt techniczny w skład którego wchodzą:
 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków,
 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 inne niezbędne opracowania projektowe.
 projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący:
 branżę architektoniczną,
 branżę konstrukcyjno-budowlaną,
 branżę elektryczną,
 branżę sanitarną,
 ekspertyzę w zakresie wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej,
 plan zagospodarowania terenu,
 przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:
 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.)
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)
 obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń,
 innymi obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna:
 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,
 być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją,
 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji,
 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU,
 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej itd.)
 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego,
 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,
 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów.
 być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie części I
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli: wykonał z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie), co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie /przebudowie/ remoncie drogi publicznej o wartości minimum 1 mln zł brutto jedno.

W zakresie części II
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli: wykonał z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie), co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przebudowy wraz z termomodernizacją budynku o wartości minimum 1 mln zł brutto.


Zamawiający dokona oceny wstępnej spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dla część I lub II na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ)

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie części I i II
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie z art. 125

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) 1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ dotyczy części I i II Oferta/formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2) Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenie (Zał. nr 2 do SWZ)o:
• nie podleganiu wykluczeniu z postępowania;
• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
• korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z podmiotów udostępniających zasoby;
• korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.
zastępujące podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych );
Część II — 15 000,00 (piętnaście tysięcy złotych)
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym , numer rachunku: 22 8562 0007 0000 0677 2000 0070 tytuł przelewu „Wadium—cz…… (wskazać numer części zamówienia) dla postępowania pn. „Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją , przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej”
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia umożliwiający praktyczną możliwość dokonania zatrzymania wadium w okresie związania ofertą — minimum 7 dni od ostatniego dnia związania ofertą.
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1—5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Jeżeli dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa wyżej w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy, dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp:
1) W zakresie wprowadzania zmian wysokości ceny dopuszcza się zmiany tylko w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności powodujących nieznaczne zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty budowlane pozostają do całości robót.
b) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2) W zakresie terminu realizacji w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
d) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;
e) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;
f) wystąpienie siły wyższej;
g) nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie określonym w umowie;
h) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót;
i) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).
j) zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania, podziału realizacji przedmiotu umowy na etapy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności.
4. W zakresie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót:
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, dopuszcza się zmiany technologii wykonywanych robót tylko w przypadku gdy rozwiązanie jest równorzędne lub funkcjonalnie lepsze od założonego w dokumentacji projektowej, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia umownego.
2) W przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.
5. W zakresie zmiany zakresu robót w przypadku:
1) Nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, robotami prowadzonymi przez inne podmioty bądź w innych nieprzewidzianych przypadkach dopuszcza się zmiany polegające na zmianie sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, zmianę materiałów lub ich parametrów, zmianę technologii, lokalizacji urządzeń lub innych wbudowywanych materiałów.
2) Zamawiający przewiduje możliwość podziału realizacji zadania na etapy, w takim przypadku płatność należnego wynagrodzenia również podzielona zostanie na etapy, zgodnie z założonymi etapami i ich realizacją.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij i upuść) służące do dodawania plików .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.