eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnychOgłoszenie z dnia 2023-03-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357207664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prądnicka 35-37

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 25 78 291; 12 25 78 292

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@narutowicz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e777f325-c4a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00489445/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Zakupi i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e- ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”) oraz poczta elektroniczna zamowienia@narutowicz.krakow.pl. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien się posługiwać numerem sprawy określonym w SWZ. Postępowanie prowadzone na platformie jest pod nazwą: „Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych" znak sprawy: ZP/14/2023. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet, b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej do upływu terminu otwarcia ofert. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/14/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - Zestaw do przetaczania

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty został zawarty w pkt 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 1) Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi, karty danych technicznych, karty katalogowe) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy. 2) Próbki - (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ), opatrzone etykietami w języku polskim, zawierającymi wszystkie niezbędne dane.
Jeżeli rozmiar próbki uniemożliwia umieszczenie na niej danych identyfikujących próbkę w tym numeru katalogowego , prosimy o dołączenie do próbek etykiety z opakowania zbiorczego zawierającej wymagane dane. Próbki opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr pozycji której dotyczy; próbki są bezpłatne, testowane w warunkach szpitalnych i po ocenie traktowane są jako odpad medyczny. Ilość próbek została wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Ilość próbek”. Próbki należy przesłać najpóźniej do terminu składania ofert, na adres: ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków, Dział Zamówień Publicznych i Umów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi, karty danych technicznych, karty katalogowe) dotycząceopisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy.
2) Próbki - (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 doSWZ), opatrzone etykietami w języku polskim, zawierającymi wszystkie niezbędne dane. Jeżeli rozmiar próbki uniemożliwia umieszczenie na niej danych identyfikujących próbkę w tym numeru katalogowego , prosimy o dołączenie do próbek etykiety z opakowania zbiorczego zawierającej wymagane dane. Próbki opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr pozycji której dotyczy; próbki są bezpłatne, testowane w warunkach szpitalnych i po ocenie traktowane są jako odpad medyczny. Ilość próbek została wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Ilość próbek”. Próbki należy przesłać na adres: ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków, Dział Zamówień Publicznych i Umów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik 1 do SWZ (dotyczy pakietu na który składana jest oferta) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (nie należy wprowadzać zmian do załącznika, jak też umieszczać kilka pakietów na jednej stronie – załącznik ten stanowi załącznik do umowy). Wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi pod pakietem informację związaną ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ.
Załącznik nr 5 - Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym – jeżeli dotyczy
Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ), o którym mowa w pkt 8.1.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliość zmian postanowień umowy w zakresie i na określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ) warunkach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części ponieważ Zamawiający nie miał zamiaru korzystać z możliwości, jaką daje art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych . W ocenie Zamawiającego czynności te są wzajemnie od siebie zależne i realizowane łącznie mogą decydować o zapewnieniu ciągłości dostaw oraz prawidłowego monitoringu procesów. W ocenie Zamawiającego taki podział powodowałby nadmierne trudności techniczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.